ЈАВЕН ОГЛАС/KONKURS PUBLIK

Центарот за развој на полошки плански регион  (ЦРППР) и Центарот за истржувања (innovative Center for Applied Research and Education – iCARE-)  во рамки на проектната апликација “Стратешко планирање (истражување и развој на студии) и креирање на пакет проекти за регионален развој на Полошкиот регион согласно критериумите за регионалност на БРР”, при Бирото за регионален развој во програмата за регионален развој за 2022-2023, со цел реализирање на проектната активност “Управување на знаењeто,информацииите и податоците произлезени од студиите, преку iCARE”, објавува:

 

ЈАВЕН ОГЛАС

за ангажирање на следните експерти

 

1. Експерт во Анализа на Податоци – Дата Научик

Работни задачи:

 • Спроведување на стратетгијата на iCARE 
 • Координација со чинителите: ЦРППР, Општини, Академија
 • Насочување на истражувањата и анализа на гледиштата од сите дата аналисти (датасетови) 
 • Кооридинација на истражувањата на iCARE
 • Надгледување на истражувањата 

Критериуми:

 • ВСС Информатички науки / Бизнис Информатика 240 ЕКТС
 • Магистер на науки 120 ЕКТС – (Предност) 
 • Минимум  4 години работно искуство 

 

2. Експерт во Анализа на Податоци – ГИС/ Просторни податоци 

Работни задачи:

 • Спроведување на работните задачи зададени од дата науникот (Дата анализа на простор)
 • Иницирање на истражувања од областа на просторното планирање 
 • Координација со чинителите: Дата научник и дата аналисти, ЦРППР Општини, Академија
 • Насочување на истражувањата и анализа на податоците за просторот 
 • Кооридинација на истражувањата на iCARE во областа на просторното планирање
 • Надгледување на истражувањата во областа на просторното планирање

Критериуми:

 • ВСС Информатички науки/ ГИС/ Архитектура 240 ЕКТС
 • Магистер на науки 120 ЕКТС – (Предност) 
 • Минимум  3 години работно искуство 

 

3. Експерт во Анализа на Податоци – Бизнис Анализа 

Работни задачи:

 • Спроведување на работните задачи зададени од дата науникот (Бизнис анализа, дата анализа на бизнис опкружување)
 • Иницирање на истражувања за развој на бизнисот и условите
 • Координација со чинителите: Дата научник и дата аналисти, ЦРППР Општини, Академија
 • Насочување на истражувањата и анализа на податоците за бизнисот
 • Кооридинација на истражувањата на iCARE во областа на бизнис анализата, развој на бизнисот, развој на услови за бизнис
 • Надгледување на истражувањата во областа на бизнис анализа

Критериуми:

 • ВСС Информатички науки/ Бизнис Информатика/ Бизнис 240 ЕКТС
 • Магистер на науки 120 ЕКТС – (Предност) 
 • Минимум  3 години работно искуство 

 

4. Експерт во Анализа на Податоци – Инфраструктура 

Работни задачи:

 • Спроведување на работните задачи зададени од дата науникот ( Дата анализа на инфраструктурни објекти и проекти)
 • Иницирање на истражувања за развој на јавната инфраструктура (довод и одвод на вода, управување со отпад, патна мрежа, и др.)
 • Координација со чинителите: Дата научник и дата аналисти, ЦРППР Општини, Академија
 • Насочување на истражувањата и анализа на податоците за општинската и друга јавна инфраструктура во регионот
 • Кооридинација на истражувањата на iCARE во областа на јавна капитална инфраструктура, развој на проекти од областа
 • Надгледување на истражувањата во областа на јавна капитална инфраструктура

Критериуми:

 • ВСС Информатички науки/ Гредежништво  240 ЕКТС
 • Магистер на науки 120 ЕКТС – (Предност) 
 • Минимум  3 години работно искуство

 

5. Експерт во Анализа на Податоци – Финансирање на проекти и оддржлив регионален развој

Работни задачи:

 • Спроведување на работните задачи зададени од дата науникот (Финансиска анализа, дата анализа на финансиско опкружување во општините, финансии на капитални проекти)
 • Иницирање на истражувања за развој на финансиски решенија за општинските буџети, и на  јавни капитални проекти  
 • Координација со чинителите: Дата научник и дата аналисти, ЦРППР Општини, Академија
 • Насочување на истражувањата и анализа на податоците за финансиите
 • Кооридинација на истражувањата на iCARE во областа на финансиската анализа
 • Надгледување на истражувањата во областа на финансиска анализа

Критериуми:

 • ВСС Информатички науки/ Бизнис Информатика/ Финансии 240 ЕКТС
 • Магистер на науки 120 ЕКТС – (Предност) 
 • Минимум  3 години работно искуство

 

6. Експерт во Анализа на Податоци – Животна средина

Работни задачи:

 • Спроведување на работните задачи зададени од дата научникот ( Дата анализа на влијание врз ж.средина)
 • Иницирање на истражувања за подобрување на животната средина (воздух, вода, отпад, бучава и метеж)
 • Координација со чинителите: Дата научник и дата аналисти, ЦРППР, Општини, Академија
 • Насочување на истражувањата и анализа на податоците за ж.средина на територија на општинте и регионот
 • Кооридинација на истражувањата на iCARE во областа на јавна капитална инфраструктура од областа на ж.средина
 • Надгледување на истражувањата во областа на ж.средина

Критериуми:

 • ВСС Информатички науки/ Градежништво/ Архитектура 240 ЕКТС
 • Магистер на науки 120 ЕКТС – (Предност) 
 • Минимум  3 години работно искуство 

 

Сите позиции се за една година од денот на потпишување на договор.

Сите позиции се хонорарни со 4 часа работно време 

Бруто износот кој ќе се исплаќа изнесува 38.437 МКД 

Пријавувањето е електронски на следните е-мајл адреси: info@rdcpolog.mk, manager@rdcpolog.mk.

Пријавата треба да содржи: Кратка биографија и Мотивациско писмо

Огласот е објавен на веб страната на ЦРППР: www.rdcpolog.mk

Краен рок за пријавување е 20.09.2022

Напомена: Оваа активност ќе се реализира доколку проектниот предлог биде одобрен од Владата на Република Северна Македонија

 

Qendra për Zhvillim të Rajonit Planor të Pollogut (QZHRPP) dhe Qendra për Hulumtime (Qendra inovative për Hulumtime të Aplikuara dhe Edukim – iCARE-) në kuadër të aplikacionit të projektit “Planifikimi strategjik (hulumtimi dhe zhvillimi i studimeve) dhe krijimi i një pakete të projekteve për zhvillim rajonal sipas kritereve të BZHR, në programin e zhvillimit rajonal për vitet 2022-2023, me qëllim zbatimin e aktivitetit të projektit “Menaxhimi i njohurive, informacionit dhe të dhënave përmes iCARE”, shpall:

 

KONKURS PUBLIK

për punësimin e ekspertëve të mëposhtëm

 

1. Ekspert në analizën e të dhënave – Shkencëtar i të dhënave

Detyrat e punës:

 • Zbatimi i strategjisë së iCARE
 • Koordinimi me palët e interesuara: CRPPR, Komunat, Akademia
 • Drejtimi i hulumtimit dhe analizimi i pikëpamjeve të të gjithë analistëve të të dhënave (bashkësi të dhënash)
 • Koordinimi i kërkimit iCARE
 • Mbikëqyrja kërkimore

Kriteret:

 • PLSH Shkenca Informatike / Biznes Informatikë  240 ECTS
 • Magjistraturë shkencore 120 ECTS – (Përparësi)
 • Minimumi 4 vite eksperience pune

 

2. Ekspert në Analizën e të Dhënave – GIS/Të dhëna hapësinore

Detyrat e punës:

 • Zbatimi i detyrave të caktuara nga shkencëtari i të dhënave (Analiza e të dhënave të hapësirës)
 • Inicim i hulumtimeve në fushën e planifikimit hapësinor
 • Koordinimi me palët e interesuara: shkencëtarin e të dhënave dhe analistët e të dhënave, Komunat, QZHRPP, Akademia
 • Drejtimi i kërkimit dhe analizës së të dhënave hapësinore
 • Koordinimi i hulumtimit iCARE në fushën e planifikimit hapësinor
 • Mbikëqyrja e hulumtimeve në fushën e planifikimit hapësinorë

Kriteret:

 • PLSH Shkenca Informatike / Arqitekturë  240 ECTS
 • Magjistraturë shkencore 120 ECTS – (Përparësi)
 • Minimumi 3 vite eksperience pune

 

3. Ekspert në Analizën e të Dhënave – Analizë Biznesi

Detyrat e punës:

 • Zbatimi i detyrave të caktuara nga shkencëtari i të dhënave (Analiza e biznesit, analiza e të dhënave të mjedisit të biznesit)
 • Inicimi i kërkimeve për zhvillimin dhe kushtet e biznesit
 • Koordinim me palët e interesuara: shkencëtarin e të dhënave dhe analistët e të dhënave, Komunat QZHRPP, Akademia
 • Hulumtim dhe analizë e të dhënave të biznesit
 • Koordinimi i hulumtimit të iCARE në fushën e analizës së biznesit, zhvillimit të biznesit, zhvillimit të kushteve të biznesit
 • Mbikëqyrja e kërkimeve në fushën e analizës së biznesit

Kriteret:

 • PLSH Shkenca Informatike / Biznes Informatikë  240 ECTS
 • Magjistraturë shkencore 120 ECTS – (Përparësi)
 • Minimum 3 vite eksperiencë pune

 

4. Ekspert në Analizën e të Dhënave – Infrastrukturë

Detyrat e punës:

 • Zbatimi i detyrave të caktuara nga shkencëtari i të dhënave  (Analizë e të dhënave të objekteve dhe projekteve të infrastrukturës)
 • Inicim i kërkimeve për zhvillimin e infrastrukturës publike (furnizimi me ujë dhe kullimi, menaxhimi i mbetjeve, rrjeti rrugor, etj.)
 • Koordinim me palët e interesuara: shkencëtarin e të dhënave dhe analistët e të dhënave, Komunat QZHRPR, Akademia
 • Drejtim i hulumtimit dhe analizës së të dhënave për infrastrukturën komunale dhe infrastrukturën tjetër publike në rajon
 • Koordinim i hulumtimit të iCARE në fushën e infrastrukturës, proekteve kapitale publike, zhvillimi i projekteve në lëminë e dhënë
 • Mbikëqyrja e hulumtimeve në fushën e infrastrukturës kapitale publike

Kriteret:

 • PLSH Shkenca Informatike / Ndërtimtari 240 ECTS
 • Magjistraturë shkencore 120 ECTS – (Përparësi)
 • Minimum 3 vite eksperiencë pune

 

5. Ekspert në Analizën e të Dhënave – Financimi i projekteve dhe zhvillimi i qëndrueshëm rajonal

Detyrat e punës:

 • Zbatimi i detyrave të caktuara nga shkenctari i të dhënave (Analiza financiare, analiza e të dhënave të mjedisit financiar në komuna, financimi i projekteve kapitale)
 • Inicim i hulumtimeve për zhvillimin e zgjidhjeve financiare për buxhetet komunale dhe projektet kapitale publike
 • Koordinim me palët e interesuara: shkencëtarin e të dhënave dhe analistët e të dhënave, Komunat, QZHRPP, Akademia
 • Drejtim i hulumtimit dhe analizës së të dhënave financiare
 • Koordinimi i hulumtimit të iCARE në fushën e analizës financiare
 • Mbikëqyrja e kërkimeve në fushën e analizës financiare

Kriteret:

 • PLSH Shkenca Informatike / Finansa/ Biznes Informatikë 240 ECTS
 • Magjistraturë shkencore 120 ECTS – (Përparësi)
 • Minimum 3 vite eksperiencë pune

 

6. Ekspert në Analizën e të Dhënave – Mjedis jetësor

Detyrat e punës:

 • Zbatimi i i detyrave të caktuaranga shkenctari i të dhënave ( Të dhënat e analizës së ndikimit mbi mjedisin jetësor)
 • Inicim i hulumtimeve për përmirësimin e mjedisit jetësor
 • Koordinim me palët e interesuara: shkencëtarin e të dhënave dhe analistët e të dhënave, Komunat, QZHRPP, Akademia
 • Drejtim i hulumtimeve dhe analiza e të dhënave për mjedisin jetësor në territorin e komunave dhe rajonit
 • Koordinimi i hulumtimeve të iCARE në fushën e mjedisit jetësor
 • Mbikëqyrja e hulumtimeve në fushën e mjedisit jetësor

Kriteret:

 • PLSH Shkenca Informatike / Ndërtimtari/Arqitekturë 240 ECTS
 • Magjistraturë shkencore 120 ECTS – (Përparësi)
 • Minimum 3 vite eksperiencë pune

 

 

Të gjitha pozicionet janë për një vit nga data e nënshkrimit të kontratës.

Të gjitha pozicionet janë me kohë të pjesshme, me 4 orë kohë pune në ditë.

Shuma bruto që do të  paguhet është 38.437 denarë

 

Paraqitja është elektronike nëpërmjet postës elektronike: info@rdcpolog.mk, manager@rdcpolog.mk

Paraqitja duhet të përmbajë: BIografi të shkurtër dhe Letër motivuese

Konkursi është publikuar në faqen e internetit të QZHRPP: www.rdcpolog.mk

Afati i fundit për pranim të paraqitjeve është: 20.09.2022

Vërejtje: Ky aktivitet do të zbatohet nëse projekt-propozimi miratohet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut