Shpallje për konsulenca publike të dokumenteve për ruajtje të mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale në kuadër të projektit “Përforcimi i turizmit alternativ në zonat rurale të Pollogut”

Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut në kuadër të projektit “Projektit për konkurim lokal dhe rajonal“ i përkrahur nga BE, administruar nga Banka Botërore dhe zbatuar nga Kabineti
Прочитајте повеќе

Komuna e Gostivarit fitoi një eskavator.

Me date 19.12.2020 Komuna e Gostivarit fitoi një eskavator e cila u sigurua nga Qendra për zhvillim të rajoni planor të Pollogut perms Birosë për zhvillim të barabartë rajonal dhe
Прочитајте повеќе

Komuna e Bogovinës fitoi një maqinë për pastrimin e rrugëve.

Me date 19.12.2020 Komuna e Bogovinës fitoi një maqinë për pastrimin e rrugëve e cila u sigurua nga Qendra për zhvillim të rajoni planor të Pollogut permes Birosë për zhvillim
Прочитајте повеќе

Lajmërim

Прочитајте повеќе

Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në rajonin e Pollogut

Прочитајте повеќе

Shpallje për debat publik për Propozim raportin për vlerësim strategjik

Прочитајте повеќе

Plani rejonal për menaxhim me mbetjet pë rajonin e Pollogut

Прочитајте повеќе

Anëtarët e rrjetit STEP nga rajoni i Pollogut dhe Elbasanit e organizuan punëtorinë e parë për krijimin e pakove të përbashkëta turistike

Me 04-05 mars 2019, “STEP – Projekti për avansimin e turizmit bashkëkohor” zhvilloi në Hotel Scardus në Kodrën e Diellit në Tetovë punëtori dy-ditore për krijimin e pakove të përbashkëta
Прочитајте повеќе

FORUMET RAJONALE NË BASHKËSI

Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut në kuadër të projektit “Zhvillim inklluziv i qëndrueshëm dhe i barabartë rajonal” financiarisht i përkrahur nga ana e Ministrisë për vetëqeverisje lokale
Прочитајте повеќе