SHPALLJE PUBLIKE

Bazuar në nenin 30 të Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 24/21), dhe në bazë të Kontratës së nënshkruar për realizimin e projektit “Rajoni i transformuar urban (Studim për Transformimin e Hapësirës dhe e-shërbimeve përmes grantimit të kompanive fillestare) 08-78/6 (2)”, ndërmjet Qendrës për zhvillim të rajonit planor të Pollogut (QZHRPP) dhe Byrosë për zhvillim rajonal nr. 09-377/1 të datës 27.11.2023, dhe me qëllim të realizimit të aktivitetit “Grant për zhvillimin e një gjurmuesi kohor dhe hapësinor në kohë reale”, Qendrës për zhvillim të rajonit planor të Pollogut më 27.01.2024, shpall:

 

SHPALLJE PUBLIKE

për “Grantimin e personave juridikë – startap kompani – të zgjidhjeve për zhvillim, zbatim dhe depërtim në treg “

 

 1. QËLLIMI DHE PËRSHKRIMI I GRANTIT

HYRJE

Projektet ndërtimore komunale dhe rajonale luajnë një rol jetik në përmirësimin e infrastrukturës dhe shërbimeve në komunitetin tonë. Realizimi i suksesshëm i këtyre projekteve kërkon planifikim të saktë, shfrytëzim efikas të burimeve dhe monitorim të saktë të faktorëve të ndryshëm, duke përfshirë kohën dhe burimet e tjera. Në këtë kontekst, ekziston nevoja për një zgjidhje të specializuar softuerike të përshtatur për sfidat unike të ndërmarrjeve rajonale, komunale dhe publike në projektet e ndërtimit.

Praktikat aktuale të menaxhimit të projektit shpesh përfshijnë metoda manuale të gjurmimit, formularët e letrës dhe regjistrat e ndërtimit, shtyrjen e afateve dhe buxheteve, duke çuar në joefikasitet, gabime të mundshme dhe sfida në përmbushjen e afateve kohore të projektit dhe qëllimeve të shpërndarjes së burimeve. Kompleksiteti i projekteve të ndërtimit rajonal dhe bashkiak, që përfshin aktorë të ndryshëm, rregullore të rrepta dhe kërkesa për burime shumështresore, kërkon një zgjidhje të sofistikuar softuerike që mund të thjeshtojë proceset, të përmirësojë dukshmërinë dhe të sigurojë pajtueshmërinë, dhe në fund të kursejë në masë të madhe.

 

Rezultatet e pritura

Për qëllimet e kësaj thirrjе publike, është e nevojshme krijimi i një aplikacioni që do të përfshijë një analizë të detajuar biznesi, një plan biznesi si dhe zhvillimin e një zgjidhje softuerike me kërkesa minimale sipas përshkrimit të shkurtër në vijim.

 

Analiza e biznesit

Analiza e biznesit duhet të kryhet brenda 60 ditëve të para nga nënshkrimi i kontratës dhe prej saj duhet të dalin dokumentet në vijim

Dokumenti BRD (Business Requirements Document) në të cilin duhet të përshkruhen në detaje të gjitha kërkesat funksionale për funksionimin pa pengesa të zgjidhjes.

Plani i projektit – Plani i projektit për zhvillimin e zgjidhjes

Propozim Plani i i biznesit për 36 muajt e ardhshëm që do të demonstrojë qëndrueshmërinë e zgjidhjes

Përshkrim i shkurtër i zgjidhjes së softuerit

Zgjidhja Web e softuerit për monitorimin e aktiviteteve të ndërtimit është një platformë që nevojitet për të mundësuar monitorim efikas dhe të detajuar të të gjitha aspekteve të procesit të ndërtimit. Kjo zgjidhje synon të lehtësojë dhe përmirësojë menaxhimin e projekteve të ndërtimit, duke ofruar funksionalitete dhe instrumente të ndryshme për monitorim, rishikim, analizë dhe komunikim.

Gjithashtu, gjatë menaxhimit të procesit të përgjithshëm të performancës, zgjidhja softuerike duhet të jetë në përputhje me normat dhe standardet e ndërtimit. Platforma duhet të jetë SOA (arkitekturë e orientuar shërbyese) që do të mundësojë ndërlidhjen me sistemet e treta.

Karakteristikat kryesore që duhet të ketë zgjidhja softuerike janë si më poshtë:

 

 • Të dhënat
 • Ruajtja e të dhënave në një bazë të dhënash qëndrore
 • Futja efikase e të dhënave:
 • Ndërfaqja e internetit për futjen e lehtë të të dhënave dhe kudo që është e mundur të ofrohen menutë rënëse me vlera të paracaktuara
 • Gjurmueshmëria:
 • Gjurmueshmëria e kontratës, libri ditor, regjistri i ndërtimit duke përfshirë informacionin për orët e punës, materialet dhe detyrat.
 • Menaxhimi i projektit
 • Krijimi automatik i një plan projekti
 • Aftësi për të krijuar detyra pune dhe për të gjurmuar të njejtat
 • Kalendar i integruar që lejon planifikimin e aktivitete, pasqyrë të shikoni afatet dhe të gjurmoni data të rëndësishme
 • Njoftimet

 

 • Aftësia për të njoftuar dhe alarmuar për ngjarje të rëndësishme, afrimin e afateve dhe ndryshimet e projektit.
 • Foto dhe dokumente
 • Aftësia për përdoruesit për të ngarkuar foto dhe dokumente që tregojnë përparimin e punës.
 • Grafikët dhe raportet
 • Gjeneroni grafikë dhe raporte mbi ecurinë e projektit, koston dhe kornizën kohore.
 • Rishikues GIS
 • Aplikacioni duhet të ketë një rishikues GIS përmes të cilit do të mund të shënojë zonat e punës dhe të cilat do të lidhen me dokumentacionin e plotë për projektin.
 • Përputhshmëria me celularin:
 • Ueb aplikacion që është i pajtueshëm me pajisjet celulare, i cili duhet të lejojë shikimin dhe futjen e të dhënave direkt nga terreni.
 • Integrimi me sistemet e treta:
 • Mundësi integrimi me sisteme të tjera të menaxhimit të dokumenteve, nënshkrimeve elektronike etj.
 • Integrimi me komponentët harduerikë
 • Aplikacioni duhet të mundësojë integrimin dhe konsumimin e të dhënave përmes të cilave do të mundësohet gjurmueshmëria e aktiviteteve ndërtimore përmes kamerave, pajisjeve GPS, kartelave për kohën e punës dhe të ngjashme.
 • Siguria dhe qasja:
 • Mbrojtja e të dhënave dhe lejet e qasjes, duke lejuar vetëm përdoruesit e autorizuar të shikojnë dhe modifikojnë informacionin.
 • Komunikimi dhe bashkëpunimi:
 • Mundësi për komunikim dhe bashkëpunim ndërmjet anëtarëve të ekipit, duke përfshirë komentet dhe çat.

 

 1. SHUMA E MBËSHTETJES FINANCIARE

Shuma e mbështetjes financiare nuk është e kufizuar dhe do të përcaktohet në fazën e pitching (prezantimi i zgjidhjeve të propozuara) me personin juridik që do të ketë zgjidhjen më të përshtatshme sipas analizës së biznesit dhe dokumentacionit tjetër të kërkuar. Aplikantët janë të detyruar të sigurojnë 10-20% të pjesëmarrjes vetanake në bashkëfinancimin e projektit.

 

 1. APLIKANTËT DHE KUALIFIKIMET E PRANUESHME PËR EKSPERTËT KRYESOR

Në këtë shpallje mund të aplikojnë:

 • Start ap kompani, e regjistruar në rajonin  planor të Pollogut, jo më e vjetër se 3 vjet

 

Timi i kërkuar dhe kualifikimet për ekspertët kryesorë

Faza 1 (deri në 2 muaj) – analiza e biznesit me projekt dhe plan biznesi (profesional dhe financiar)

 • Menaxher i projektit x 1 person
 • Diplomë universitare në fushën e shkencave teknike, ekonomisë, biznesit ose menaxhmentit
 • Njohuri të detyrueshme të gjuhës angleze
 • Njohuri të shkëlqyera të paketës MS Office (përparësi: njohja e MS Project ose mjeteve të tjera të menaxhimit të projektit)
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe organizative dhe orientim drejt punës në grup
 • Përvojë në zbatimin e projekteve të reja
 • Përvojë pune në menaxhimin e projekteve, proceseve dhe përpjekjes për përmirësim të vazhdueshëm
 • Minimumi 7 vite përvojë pune

                         IT Analist biznesi me eksperiencë në projekte ndërtimi x 1 person

 • Diplomë universitare në fushën e shkencave teknike, arkitekturës ose ndërtimtarisë
 • Njohuri të detyrueshme të gjuhës angleze
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe organizative dhe orientim drejt punës në grup
 • Përvojë në zbatimin e projekteve të reja
 • Avantazh është është përvoja me statistika ose inteligjencë biznesi si gjenerimi dhe përpunimi i të dhënave dhe prezantimi i konkluzioneve 
 • Analitikitet, proaktivitet me vëmendje të veçantë ndaj detajeve dhe rrespektimit të afateve
 • Minimumi 7 vite përvojë pune
 • Senior solushn arkitekt  x 1 person
 • Studime të kryera universitare ose pasuniversitare në IT
 • Përcaktimi dhe dokumentimi i arkitekturës së përgjithshme të zgjidhjes
 • Puna së bashku me palët e interesuara për të kuptuar nevojat dhe kërkesat e tyre
 • Vlerësimi dhe përzgjedhja e teknologjive dhe platformave të përshtatshme për zgjidhjen
 • Zhvillimi dhe ruajtja e praktikave më të mira
 • Sigurimi që zgjidhja plotëson kërkesat e performancës, përshtatshmërisë dhe sigurisë
 • Ofrimi i udhëzimeve teknike dhe mbështetjes për ekipet e zhvillimit
 • Identifikimi dhe zbutja e rreziqeve dhe çështjeve të mundshme që lidhen me zgjidhjen
 • Minimumi 7 vite përvojë pune

Faza 2 (nga 2 deri në 8 muaj) – zhvillimi dhe zbatimi i zgjidhjes softuerike

Shënim: Propozim – Ekipi nga më poshtë është indikativ. Ekipi mund të ndryshohet dhe përshtatet sipas dokumenteve të pranuara të propozimit nga faza e parë e kësaj thirrjeje.

 

 • Menaxher i projektit x 1 person
 • Diplomë universitare në fushën e shkencave teknike, ekonomisë, biznesit ose menaxhmentit
 • Njohuri të detyrueshme të gjuhës angleze
 • Njohuri të shkëlqyera të paketës MS Office (përparësi: njohje e MS Project ose veglave të tjera të menaxhimit të projektit)
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe organizative dhe orientim drejt punës në grup
 • Përvojë në zbatimin e projekteve të reja
 • Përvojë pune në menaxhimin e projekteve, proceseve dhe përpjekjes për përmirësim të vazhdueshëm
 • Minimumi 7 vite përvojë pune

 

 • Tim Lideri i ekipit të softuerit – Senior level x 1 person

 

 • Studime të kryera universitare ose pasuniversitare në IT
 • Përcakton standarde dhe procedura të qarta për zhvillim
 • Vendos udhëzime të qarta në baza ditore
 • E Motivon ekipin dhe krijon një atmosferë të mirë për zhvillim konstruktiv
 • Punon në ndërtimin e ekipit dhe inkurajon komunikimin e mirë ndërmjet anëtarëve të ekipit
 • Monitoron zhvillimin e zgjidhjeve dhe krijon raporte
 • Sigurohet që ekipi të ketë kompetencat e duhura teknike
 • Minimumi 7 vite përvojë pune

 

 • Programerë – mid level x 2 persona
 • Studime të kryera universitare ose pasuniversitare në IT
 • Njohuri për teknologjinë e zgjedhur
 • Harton, zhvillon dhe mban kod të pastër
 • Të jetë i përditësuar me teknikat më moderne të programimit dhe teknologjitë softuerike;
 • Ti Dokumentojë dhe ti komunikojë zgjidhjet softuerike të integruara ndërfunksionale me ekipe inxhinierike 
 • Minimumi 5 vite përvojë pune

 

 • Programerëjunior level x 2 persona
 • Studime të kryera universitare ose pasuniversitare në IT
 • Njohuri për teknologjinë e zgjedhur
 • Harton, zhvillon dhe mban kod të pastër
 • Të jetë i përditësuar me teknikat më moderne të programimit dhe teknologjitë softuerike;
 • Ti Dokumentojë dhe ti komunikojë zgjidhjet softuerike të integruara ndërfunksionale me ekipe inxhinierike
 • Minimumi 3 vite përvojë pune

Kjo vërtetohet nga një biografi e shkurtër (CV dhe referenca) dhe një Deklaratë për disponueshmërinë gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit.

 

 1. KOHËZGJATJA

Kohëzgjatja e zbatimit të plotë të aktiviteteve të planifikuara është 2-8 (dy deri në tetë) muaj.]

 

 1. KRITERET E VLERËSIMIT

Aplikimet që do të vlerësohen si të pranueshme dhe që konsiderohen të suksesshme në përmbushjen e kritereve të përshtatshmërisë të përshkruara në thirrje do të vlerësohen në Hapin 1 të procesit.

Propozimet që kalojnë kontrollin e përshtatshmërisë do të vlerësohen përmes një procesi vlerësimi transparent të evaluimit që do të menaxhohet dhe udhëhiqet nga organi që e ka publiku shpalljen në partneritet me ekspertë të jashtëm të fushës.

Çdo aplikim do të shqyrtohet nga të paktën tre recensues. Kjo do të sigurojë qëndrueshmëri më të mirë gjatë gjithë procesit të vlerësimit dhe do të lejojë më tej vlerësuesit me përvojë në biznes, industri dhe teknologji të shqyrtojnë dhe vlerësojnë çdo propozim që ka arrit.

 

Kriteret e vlerësimit në hapin 1 janë si më poshtë:

 

 1. Produkt ose shërbim inovativ i bazuar në teknologji
 2. Fillim i shëndetshëm i ekipit menaxhues dhe/ose ekipit për zhvillim të produkteve
 3. Përkushtimi i shprehur për komercializimin e biznesit të propozuar
 4. Burimet e shprehura financiare, teknike dhe njerëzore
 5. Produkti ose shërbimi që është rreth 12 muaj nga komercializimi i tregut
 6. Projeksione realiste buxhetore dhe financiare që demonstrojnë aftësinë për të gjeneruar shitje në të ardhmen
 7. Pranueshmëri e demonstruar ndaj këshillimit, mentorimit dhe shërbimeve të tjera të ofruara nga organizatori dhe partnerët

 

Vlerësuesit do të ndjekin sistemin e notimit të përshkruar më poshtë – vlen për Hapin 1:

 

 • Nota 0: Dështon – Propozimi nuk mbulon kriteret e shqyrtuara ose nuk mund të gjykohet për shkak të informacionit të munguar ose të paplotë
 • Nota 1: Shumë i dobët – Kriteret trajtohen në mënyrë të pakënaqshme
 • Nota 2: I dobët – Ka dobësi serioze të lindura
 • Nota 3: Mirë – Edhe pse propozimi në përgjithësi u përket kritereve, ka dobësi të rëndësishme që duhet të përmirësohen.
 • Nota 4: Shumë mirë – Propozimi u përshtatet mirë kritereve, edhe pse përmirësime në të ardhmen janë të mundshme
 • Nota 5: Shkëlqyeshëm – Propozimi trajton me sukses të gjitha aspektet relevante të kritereve dhe çdo mangësi është e një natyre të vogël

 

Pragu i përgjithshëm minimal për kalimin e Hapit 2 do të jetë nota minimale – Nota 3: Mirë.

 

Kjo do të mundësojë zgjedhjen e startapeve më premtuese në aspektin teknik dhe

kriteret e gatishmërisë së tregut, me mbështetje të fortë nga organizatori i thirrjeve dhe partnerët e tij.

Startup-et që do të perzgjidhen ne Hapin 2 te fazës para seleksionimit do të kenë mundësinë të prezantojnë zgjidhjen e tyre te detajuar para komisionit të perzgjedhjes, por do të kenë kohë edhe të elaborojnë 1) modelin e biznesit, 2) specifikimet, tekniko-teknologjike. 3) buxhetin dhe 4) koha e parashikuar për krijimin e zgjidhjes së propozuar.

Pas përfundimit të Hapit 2 të procesit të përzgjedhjes, zgjidhja/zgjidhjet më të mira do të ftohen për të nënshkruar kontratë për ndarjen e fondeve, bazuar në përzgjedhjen përfundimtare të komisionit të ekspertëve, e cila do të bëjë përzgjedhjen përfundimtare sipas kritereve të mësipërme dhe rezultatet e detajuara të Hapit 1 dhe Hapit 2 të fazës së përzgjedhjes.

 

 1. DOKUMENTACIONI I KËRKUAR DHE MËNYRA E APLIKIMIT

 

Dokumentacioni i kërkuar:

Faza 1

– Dokumenti i analizës së biznesit

– Dokumenti i planit të projektit

– Dokumenti i planit të biznesit

 

Faza 2

– Diagrami i strukturës së bazës së të dhënave

– Kodi burimor softuerik plotësisht funksional i të gjithë platformës

– Dokumentacioni teknik për kodin burimor, përshkrimi i zgjidhjes dhe përshkrimi i bazës së të dhënave

– Manualet e përdorimit dhe dokumentacioni

– Materialet e trajnimit

 

– Biografi e shkurtër (CV dhe referenca) dhe Deklaratë e disponueshmërisë për të gjithë kohëzgjatjen e projektit, për burimet njerëzore të kërkuara

– Statusi rrjedhës, e lëshuar nga Regjistri Qendror i RMV-së

Dokumentacioni dorëzohet në gjuhën maqedone ose në gjuhën angleze në mënyrë elektronike në adresën e mëposhtme të emailit: manager@rdcpolog.mk 

 1. AFATI I APLIKIMIT

Afati i aplikimit është 30 ditë kalendarike, nga data e publikimit të Shpalljes Publike, duke përfunduar me 27.02.2024.

 1. INFORMACION SHTESË

Për të gjitha informatat shtesë, mund të na kontaktoni me shkrim në adresën e më poshtme të emailit: manager@rdcpolog.mk 

 

Me 22.02.2024, Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut miratoi Vendim për prolongimin e afatit
të fundit të Shpalles publike për grantimin e personave juridikë – startap kompani – të zgjidhjeve për zhvillim, zbatim dhe depërtim në treg.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve për grante për personat juridikë – kompani startup – për zhvillim të zgjidhjeve për zbatim zbulim dhe depërtim në treg është 28.03.2024.