ЈАВЕН ОГЛАС

Врз основа на член 30 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 24/21), и врз основа на потпишаниот Договор за реализација на проектот “Урбано трансформиран регион (студија за трансформација на просторот и е-услуги преку грантирање на стартап компании) 08-78/6 (2)”, помеѓу Центарот за развој на Полошкиот плански регион (ЦРППР) и Бирото за регионален развој бр. 09-377/1 од 27.11.2023 година, а со цел спроведување на активноста “Грант за развој на временски и просторен тракер во реално време”, Центарот за развој на Полошкиот плански регион на ден 27.01.2024 година, објавува:

 

ЈАВЕН ОГЛАС

за “Грантирање на правни лица –стартап компании- за развој, имплементација и пазарен пробив на решенија”

 

 1. ЦЕЛ И ОПИС НА ГРАНТИРАЊЕТО

Вовед

Градежните проекти на општините и регионот играат витална улога во подобрувањето на инфраструктурата и услугите во нашата заедница. Успешното извршување на овие проекти бара прецизно планирање, ефикасно искористување на ресурсите и прецизно следење на различни фактори, вклучувајќи време и други ресурси. Во контекст на ова, постои потреба од специјализирано софтверско решение прилагодено на уникатните предизвици на регионалните, општинските и јавните комунални претпријатија во градежните проекти.

Тековните практики за управување со проекти често вклучуваат методи за рачно следење, хартиени форми и градежни дневници, пробивање на рокови и буџети, при што доведува до неефикасност, потенцијални грешки и предизвици во исполнувањето на временските рокови на проектот и целите за распределба на ресурсите. Комплексноста на регионалните и општинските градежни проекти, кои вклучуваат различни засегнати страни, строги регулативи и повеќеслојни барања за ресурси, бара софистицирано софтверско решение кое може да ги насочи процесите, да ја подобри видливоста и да обезбеди усогласеност, а на крај од денот и да заштеди во голема мера.

 

Очекувани резултати

За потребите на овој повик потребно е да се изработи апликација која ќе опфаќа детална бизнис анализа, бизнис план како и развој на софтверско решение со минимум барања согласно краткиот опис во продолжение.

 

Бизнис анализа

Бизнис анализата потребно е да се спроведе во првите 60 дена од потпишување на договор, а од истата потребно е да произлезат следните докоменти

BRD (Business Requirements Document) документ во кој треба да бидат опишани детално сите функционални барања за непречена работа на решението

Проектен план – Проектен план за развој на решението

Предлог бизнис план за следните 36 месеци со кои што ќе се прикаже одржливоста на решението

Краток опис на софтверско решение

Веб софтверското решение за следење на градежени активности е платформа која е потребно да овозможи ефикасно и детално следење на сите аспекти на градежниот процес. Ова решение има за цел да го олесни и усоврши управувањето на градежниот проект, нудејќи различни функционалности и инструменти за следење, преглед, анализа и комуникација.

Исто така при менаџирање на целокупниот процес на изведба софтверското решение потребно е да ги запази градежните нормативи и стандарди. Платформата потребно е да биде SOA (сервисно ориентирана архитектура) која ќе овозможува интерконекциија со трети системи.

Главни каректеристики кои треба да ги поседува софтверското решение се следните:

 

 • Податоци
 •         Чување на податоците во централна база на податоци
 • Ефикасно внесување на податоци:
 •         Веб интерфејс за лесно внесување на податоци и секаде каде што е возможно да се предвидат паѓачки менија со предефинирани вредности

 

 • Следливост:
 •         Следливост на догвори, дневна книга, градежен дневник вклучувајќи информации за работни часови, материјали и задачи.

 

 • Проектен менаџмент
 •         Автоматско креирање на проектен план
 •         Можност за креирање на работни задачи и следливост на иситите
 •         Интегриран календар што овозможува планирање на активности, преглед на роковите и пратење на важни датуми

 

 • Известувања
 •         Можност за известување и предупредување за важни настани, приближување до крајни рокови и промени во проектот.

 

 • Фотографии и документи
 •         Можност за корисниците да прикачуваат фотографии и документи кои го прикажуваат напредокот на работата.

 

 • Графикони и извештаи
 •         Генерирање на графикони и извештаи за напредокот на проектот, трошоците и временската рамка.

 

 • ГИС прегледник 
 •         Апликацијата потребно е да поседува ГИС прегледник преку кој ќе може да ги означува зоните на рабоење и кои ќе бидат врзани со целосната докуемнтација за проектот.
 • Мобилна компатибилност:
 •         Веб апликација која е компатибилна со мобилни уреди, што треба да овозможи преглед и внесување на податоци директно од теренот.
 • Интеграција со трети системи:
 •         Можност за интеграција со други системи за управување со документи, електронски потписи, итн.
 • Интеграција со хардверски компонети
 •         Апликацијта потребно е да овозможи интеграција и конзумирање на податоци преку кои ќе се овозможи следливост на градежните активности преку камера, гпс уреди, картички за раборно време и слично.
 • Безбедност и пристап:
 •         Заштита на податоците и дозволи за пристап, овозможувајќи само на овластените корисници да ги видат и изменуваат информациите.
 • Комуникација и колаборација:
 •         Можности за комуникација и колаборација меѓу членовите на тимот, вклучувајќи коментари и чат.

 

 

 1. ИЗНОС НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

Износот на финансиска поддршка не е ограничен и ќе се дефинира во фаза на пичинг (презентација на предлог-решенијата) со правното лице кое ќе има најподобно решение согласно бизнис анализата и другата барана документација. Апликантите се должни да обезбедат 10-20% сопствено учество во кофинансирање на проектот. 

 

 1. ПОДОБНИ АПЛИКАНТИ И КВАЛИФИКАЦИИ ЗА КЛУЧНИ ЕКСПЕРТИ

На овој оглас може да аплицира:

 •         Старт ап компанија, регистрирана во Полошкиот плански регион, не постара од 3 години

Потребен тим и квалификации за клучни експерти

Фаза 1 (до 2 месеци) – бизнис анализа со проектен и бизнис план (стручен и финансиски)

 

 • Проектен Менаџер x 1 лице
 •         Универзитетска диплома во областа на техничките науки, економија, бизнис или менаџмент
 •         Задолжително познавање на англиски јазик
 •         Одлично познавање на MS Office пакетот (предност: познавање на MS Project или други алатки за проектен менаџмент)
 •         Одлични комуникациски и организациски вештини и ориентација кон тимска работа
 •         Искуство во имплементација на нови проекти
 •         Работно искуство во раководење со проекти, процеси и стремеж за континуирано подобрување 
 •         Минимум 7 години работно искуство

                        ИТ Бизнис аналист со искуство во градежни проекти x 1 лице

 •         Универзитетска диплома во областа на техничките науки, архитектура или градежништво
 •         Задолжително познавање на англиски јазик
 •         Одлични комуникациски и организациски вештини и ориентација кон тимска работа
 •         Искуство во имплементација на нови проекти
 •         Предност е искуство со статистиката или деловна интелигенција како генерирање и обработка на податоци и презентација на заклучоци
 •         Аналитичност, проактивност со особена грижа кон детали и почитување рокови 
 •         Минимум 7 години работно искуство
 • Сениор солушн архитект x 1 лице
 •         Завршен факултет или постдипломски студии во ИТ
 •         Дефинирање и документирање на целокупната архитектура на решениeто
 •         Работа заедно со засегнатите страни за да се разберат нивните потреби и барања
 •         Оценување и избор на соодветни технологии и платформи за решението
 •         Развивање и одржување на најдобри практики
 •         Обезбедување дека решението ги исполнува барањата за перформанси, приспособливост и безбедност
 •         Обезбедување технички насоки и поддршка за развојните тимови
 •         Идентификување и ублажување на потенцијалните ризици и прашања поврзани со решението
 •         Минимум 7 години работно искуство 

Фаза 2 (од 2 до 8 месеци) – развој и имплементација на софтверското решение

Напомена: Предлог – Тимот од подолу е индикативен. Истиот може да се смени и прилагоди согласно прифатените предлог документи од првата фаза на овој повик. 

 

 • Проектен Менаџер x 1 лице
 •         Универзитетска диплома во областа на техничките науки, економија, бизнис или менаџмент
 •         Задолжително познавање на англиски јазик
 •         Одлично познавање на MS Office пакетот (предност: познавање на MS Project или други алатки за проектен менаџмент)
 •         Одлични комуникациски и организациски вештини и ориентација кон тимска работа
 •         Искуство во имплементација на нови проекти
 •         Работно искуство во раководење со проекти, процеси и стремеж за континуирано подобрување
 •         Минимум 7 години работно искуство

 

 

 • Тим лидер на софтверскиот тим – Senior level x 1 лице
 •         Завршен факултет или постдипломски студии во ИТ
 •         Поставува јасни стандарди и процедури за развој
 •         Воведува јасни упатства на дневна основа
 •         Го мотивира го тимот и создава добра атмосфера за конструктивен развој
 •         Работи на градење тим и поттикнува добра комуникација помеѓу членовите на тимот
 •         Го следи развојот на решението и креира извештаи
 •         Се осигура дека тимот има соодветни технички компетенции
 •         Минимум 7 години работно искуство 
 • Програмери – mid level x 2 лица
 •         Завршен факултет или постдипломски студии во ИТ
 •         Познавање на избраната технологија
 •         Дизајнира, развива и одржува чист код
 •         Да биде во тек со најсовремените програмски техники и софтверски технологии;
 •         Да ги документира и да ги комуницира софтверските решенија со интегрирани, меѓу функционални инженерски тимови 
 •         Минимум 5 години работно искуство 
 • Програмери – junior level x 2 лица
 •         Завршен факултет или постдипломски студии во ИТ
 •         Познавање на избраната технологија
 •         Дизајнира, развива и одржува чист код
 •         Да биде во тек со најсовремените програмски техники и софтверски технологии;
 •         Да ги документира и да ги комуницира софтверските решенија со интегрирани, меѓу функционални инженерски тимови 
 •         Минимум 3 години работно искуство

Се докажува со кратка биографија (CV и референци) и Изјава за достапност за цело времетраење на проектот.  

 

 1. ВРЕМЕТРАЕЊЕ

Времетраењето на целосната имплементација на предвидените активности е 2-8 (два до осум) месеци.

 1. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ

Апликации кои ќе бидат оценети како подобни и се сметаат за успешни во исполнување на подобноста на критериумите наведени во повикот ќе бидат оценувани во Чекор 1 од процесот. 

Предлози кои поминуваат на проверката на подобноста, ќе се оценуваат преку транспарентен процес на евалуација кој ќе биде управуван и предводен од објавувачот на огласот во партнерство со надворешни експерти од областа.

Секоја апликација ќе биде разгледана од најмалку тројца оценувачи. Ова ќе обезбеди подобра конзистентност низ процесот на евалуација и дополнително ќе им овозможи на оценувачите со искуство во бизнисот, индустријата и технологиите да го разгледа и оцени секој пристигнат предлог.

 

Критериумите за оценување во Чекор 1 се следните:

 • Иновативен производ или услуга базирана на технологија
 1. Почеток на здрав менаџмент тим и/или тим за развој на производи
 2.  Изразена посветеност на комерцијализација на предложениот бизнис 
 3. Изразени финансиски, технички и човечки ресурси
 4. Производ или услуга што е на околу 12 месеци од комерцијализација на пазарот
 5. Реални буџетски и финансиски проекции кои ја демонстрираат способноста за генерирање на идна продажба
 6. Покажана приемчивост кон советодавните, менторските и другите понудени услуги од страна на организаторот и партнерите

 

Оценувачите ќе го следат системот за бодување наведен подолу – важи за Чекор 1:

 

 • Оценка 0: Неуспешно – Предлогот не ги опфаќа критериумите што се испитуваат или не може да се суди поради недостиг на или нецелосни информации
 • Оцена 1: Многу слаба – Креиериумите се третирани на незадоволителен начин
 • Степен 2: Слабо – Има сериозни вродени слабости
 • Оценка 3: Добро – Иако предлогот општо се однесува на критериумите, постојат значителни слабости кои би требало да се поправат.
 • Оценка 4: Многу добро – Предлогот добро се вклопува во критериумите, иако се можни идни подобрувања
 • Оценка 5: Одлично – Предлогот успешно се однесува на сите релевантни аспекти на критериумите и секој недостаток е од помал карактер

 

Општиот минимален праг за поминување во Чекор 2  ќе биде минимална оценка – Оценка 3: Добро.

 

Ова ќе овозможи да се изберат најперспективните стартапи во однос на техничките и

критериуми за подготвеност на пазарот, со силна поддршка на организаторот на повикот и неговите партнери.

Стартапите кои ќе бидат избрани во Чекор 2 од фазата на предселекција, ќе имаат можност да го презентираат своето детално решение пред комисијата за селекција, но и ќе имаат време детано да го изработат 1) бизнис моделот, 2) техничко-технолошките спецификации, 3) буџетот и 4) предвиденото време за креирање на предложеното решение.

По завршување на Чекор 2 од процесот на селекција, најдоброто решение/решенија ќе бидат повикани да потпишат договор за доделување на средствата, врз база на финалната селекција на стручната комисија, која својата завршна селекција ќе ја донесе спрема горенаведените критериуми и деталните резултати од Чекор 1 и Чекор 2 од фазата на селекција.

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ

 

Потребна документација:

Фаза 1

– Документ со бизнис анализа

– Документ со проектен план

– Документ со бизнис план

 

Фаза 2

– Дијаграм за структура на дата база

– Целосно функционален изворен софтверски код на целокупната платформа 

– Техничка документација за изворниот код, опис на решението и опис на базата на податоци

– Кориснички упатства и документација

– Тренинг материјали

 

– Кратка биографија (CV и референци) и Изјава за достапност за цело времетраење на проектот, за бараните човечки ресурси

– Тековна состојба, издадена од Централен регистар на РСМ 

 Документацијата се доставува на македонски или англиски јазик, по електронски пат на следната електронска адреса:

manager@rdcpolog.mk

 1. РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

Рокот за аплицирање е 30 календарски денови, од датумот на објава на Јавниот оглас, заклучно со 27.02.2024 година.  

 1. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

За сите дополнителни информации можете да ни се обратите во писмена форма на следната електронска адреса: manager@rdcpolog.mk. 

На ден 22.02.2024 година, Центарот за развој на Полошкиот плански регион донесе Одлука за продолжување на крајниот рок на Јавниот оглас за грантирање на правни лица –стартап компании- за развој, имплементација и пазарен пробив на решенија.
Крајниот рок за достава на апликации за грантирање на правни лица -стартап компании- за развој, имплементација и пазарен пробив на решенија е 28.03.2024 година.

  Покана за првата форумска

 

Покана за првата форумска

Центар за развој на Полошки плански регион во рамките на проектот “Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој II-фаза“ кој го реализираат Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка и Бирото за регионален развој во соработка со Центарот за развој на Полошкиот регион, почнува со реализација на новиот циклус на  Регионални форуми 2022.

Ни претставува посебна чест и задоволство да ве поканиме да учествувате на првата форумска сесија која ќе се одржи на 16.11.2022 година со почеток од 11 часот, во просториите на Ресторан Електра Гарден с.Брвеница.

На овој форум ќе се работи со две програми: Програмата за инвестициски проекти со дигитална компонента од грантовата шема и Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година.

Бараме од општините за да испратат максимум 7 (седум) претставници, и тоа (2 претставници од општината, и 5 (пет) од другите засегнати страни: општински советници, претставници од невладини организации, претставници од бизнис секторот, преставници од месните заедници, претставници од стопанските комори, претставници од општински јавни претпријатија.

При изборот на претставниците треба да имате во предвид структурата да биде минимум 40% жени и најмалку 20% млади.

 

Во прилог Ви ја испраќаме Поканата и  Агендата за форумот.

1.Покана за првата форумска сесија 

2.ДНЕВЕН РЕД

Покана за првата форумска сесија

Покана за првата форумска сесија

 

Центар за развој на Полошки плански регион во рамките на проектот “Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој II-фаза“ кој го реализираат Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка и Бирото за регионален развој во соработка со Центарот за развој на Полошкиот регион, почнува со реализација на новиот циклус на  Регионални форуми 2022.

Ни претставува посебна чест и задоволство да ве поканиме да учествувате на првата форумска сесија која ќе се одржи на 16.11.2022.

За Агендата и другите детали околу организацијата ќе бидете дополнително запознаени.

 

 

Повторена објава на ЈАВЕН ОГЛАС

Повторена објава на ЈАВЕН ОГЛАС

Центарот за развој на полошки плански регион  (ЦРППР) и Центарот за истржувања (innovative Center for Applied Research and Education – iCARE-)  во рамки на проектната апликација “Стратешко планирање (истражување и развој на студии) и креирање на пакет проекти за регионален развој на Полошкиот регион согласно критериумите за регионалност на БРР”, при Бирото за регионален развој во програмата за регионален развој за 2022-2023, со цел реализирање на проектната активност “Поддршка за истражувања и студии”

Повторно го објавува следниот повик:

За грантирање на студии по докторски науки во областите:

 

 1. Животна средина и одржлив регионален развој
 • Надомест од 307.500 МКД за школарина
 • Надомест од 615.000 МКД за истражување и пренос на знаење на студенти од прв и втор студиски циклус

 

 1. Бизнис, економија и одржлив регионален развој
 • Надомест од 307.500 МКД за школарина
 • Надомест од 615.000 МКД за истражување и пренос на знаење на студенти од прв и втор студиски циклус

 

 1. Финансии, економија и одржлив регионален развој
 • Надомест од 307.500 МКД за школарина
 • Надомест од 615.000 МКД за истражување и пренос на знаење на студенти од прв и втор студиски циклус

 

Напомена: Активноста е условена со потпишување на Договор за спроведување на проектот, помеѓу ЦРППР и Министерството за Локална Самоуправа, односно Бирото за Регионален Развој на РСМ

 

 

 1. Студија на системи зa управување со индустриски и друг вид на отпад – Регионален развој поттикнат од зачувување на животната средина ЕЕЕ

Преку грантирање на еден кандидат за докторски науки на тема “Индустриски отпад и регионален развој”  се стреми кон подобрување на капацитетите на локалната самоуправа и регионалната власт во:

– креирање на политики за подобрена животна средина на локално и регионално ниво на Полог

– креирање на локални и регионални политики за управување со индустриски и комерцијален отпад

– класификација на индустрискиот и комерцијалниот отпад во ниво на општини на полошкиот регион

– зголемен капацитет на локалните самоуправи во спроведување на законите и подзаконските акти од областа на животната средина, со посебен акцент во управувањето со отпад (А, Б Интегрирани дозволи)

– зголемен капацитет на локалните, и регионалното претпријатие во управување со отпад, со посебен акцент на индустрискиот и комерцијалниот отпад

– креирање на локални и регионални тарифни модели за зголемени приходи на локалните и регионалните власти

– воспоставување на систем и методологија за регистрација на индустрискиот отпад во информационите ситеми на полошкиот регион

– воспоставување на систем и методологија за квантитативно мерење на влијанието врз животната средина, согласно политиките за управување со индустриски и комерцијален отпад

– воспоставување на систем и методологија за квантитативно мерење на влијанието врз локалниот/регионалниот развој и квалитетот на живот во регионот, од предлог мерки за управување со индустирски отпад

 

Понатаму, студијата ќе ја анализира постоечката состојба со управување на индустриски отпад во општините од полошкиот регион, преку анализа на индикаторите на успешност при спроведување на политики за управување со индустриски отпад.

 

Како исход, студијата ќе треба да подготви  и прирачник за општините и центарот за користење на воспоставените системи, како и програма за обучување на вработените од овие институции, во спроведување на политики за управување со индустриски и комерцијален отпад.

 

Услови за пријавување: 

Кандидатот за оваа позиција треба да ги исполнува минимум следните услови:

 • ВСС во технички науки 180 ЕКТС
 • Магистер на технички науки 120 ЕКТС
 • Минимум 5 години университетско предавање или 10 години работно искуство од релевантната област
 • Минимум еден (1) сертификат релевантен за студијата, од областа предмет на истржување
 • Мотивационо писмо до 1000 збора

 

Напомена: Предност за оваа позиција ќе имаат кандидатите вработени во ЕЛС од полошкиот плански регион и ЦРППР.

 

 1. Студија за влијанието на јавните капитални инвестиции врз регионалниот развој на Полог

 Преку грантирање на еден кандидат за докторски науки на тема “Јавни капитални инвестиции и регионален развој”  се стреми кон подобрување на капацитетите на локалната самоуправа и регионалната власт во:

– подготовка на грантови апликации, и апликации за заеми од МФИ за јавни капитални инвестиции

– привлекување и питчинг при национални и меѓународни финансиски програми

– спроведување и управување со јавните капитални проекти

– воспоставување на систем за регистрација на проектите во информационите ситеми на полошкиот регион

– воспоставување на систем и метедологија која ќе овозможи синергија помеѓу спроведени и идни капитални проекти

– воспоставување на систем и методологија за квантитативно мерење на влијанието врз локалниот/регионалниот развој и квалитетот на живот во регионот, од спроведени и идни проекти

 

Понатаму, студијата ќе ја анализира постоечката состојба со капиталните инвестиции во општините од полошкиот регион, преку анализа на:

– индикаторите на успешност при привлекување на програми за финансиска поддршка на јавни проекти ( период  2015-2022  )

– индикаторите на успешност  при спроведување на јавни капитални инвестиции (период  2015-2022)

 

Како исход, студијата ќе треба да подготви  и прирачник за општините и центарот за користење на воспоставените системи, како и програма за обучување на вработените од овие институции, во приовлекување и спроведување на јавни капитални проекти.

 

Услови за пријавување: 

Кандидатот за оваа позиција треба да ги исполнува минимум следните услови:

 • ВСС во економски/бизнис науки 180 ЕКТС
 • Магистер на економски/бизнис науки 120 ЕКТС
 • Минимум 5 години университетско предавање или 10 години работно искуство од релевантната област
 • Минимум еден (1) сертификат релевантен за студијата, од областа предмет на истржување
 • Мотивационо писмо до 1000 збора

 

Напомена: Предност за оваа позиција ќе имаат кандидатите вработени во ЕЛС од полошкиот плански регион и ЦРППР.

 

 1. Студија за оддржлив регионален развој, преку одржливо управување со јавни финансии во ниво на локалните самоуправи во полошкиот регион

 Проектот ќе се фокусира во зголемување и понатамошен развој на фискалниот капацитет на општините во Полошкиот регион, пред и се во креирање на база на податоци за локалните даноци, ажурирање и сведување на ниво на пазарна вредност на даночните основи почнувајќи со даноците на имот и даноците на промет на недвижностите, кај кои постои најголем фискален простор.

Студијата ќе се фокусира во неколку аспекти, а посебно во:

-Зголемување на опфатот на даночните обрзници во смисла на проширување на даночната база и имплементирање на најновите законски решениа од оваа област кои се на сила од почетокот на 2022 година

-Зголемување и исчистување на постојната база на податоци преку ревалоризација на вредностите на имотите и нивно совпаѓање со пазарната вредност како основица за оданочување, како кај правните субјекти (компаниите и деловните простории) така и кај имотите на физички лица.

– Ажурирање на методологијата за утврдување на пазарната вредност, и

-Поедноставување на постапката и процедурата за поефикасна наплата како и решавање на ,,спорните,, решениа.

 

Сите овие активности во еден процес и во динамика во фази. Првата фаза ќе се фокусира во опфатот, утврдување на минимална вредност на имотот како и менаџирање на жалбената постапка. Во втората фаза, во сите жалбени постапки, да се праќаат на лице место проценителите и истите да проценуваат во детали сите елементи на имотот за да дојдаат до уште повисоко утврдување на реалната пазарна вредност. И во трета фаза, да се ревалоризираат и сите другу случаи кои претхподно ги прифатиле минималните пазарни вредности на општината.

 

Паралелно со овие аспекти ќе се опфати и примената на новото законско решение за втора куќа/стан или викендичка со новата пропишана (три пати повисока) даночна стапка.

 

Услови за пријавување: 

Кандидатот за оваа позиција треба да ги исполнува минимум следните услови:

 • ВСС во економски науки 180 ЕКТС
 • Магистер на економски науки 120 ЕКТС
 • Минимум 5 години университетско предавање или 10 години работно искуство од релевантната област
 • Минимум еден (1) сертификат релевантен за студијата, од областа предмет на истржување
 • Мотивационо писмо до 1000 збора

 

Напомена: Предност за оваа позиција ќе имаат кандидатите вработени во ЕЛС од полошкиот плански регион и ЦРППР.

 

Студии за магистерски науки

 

Центарот за развој на полошки плански регион  (ЦРППР), во рамки на проектната апликација “Стратешко планирање (истражување и развој на студии) и креирање на пакет проекти за регионален развој на Полошкиот регион согласно критериумите за регионалност на БРР”, при Бирото за регионален развој во програмата за регионален развој за 2022-2023, со цел реализирање на проектната активност “Подршка за истражувања и студии”

Повторно го објавува следниот повик:

 

За грантирање на едногодишни студии по магистерски науки во областите:

 

 1. Зелена економија и оддржлив развој

Една (1) стипендија за школарина во износ од по 123.000 МКД

 

 1. Владеење и управување во јавниот сектор

Една (1) стипендија за школарина во износ од по 123.000 МКД

 

 1. Е-Влада

Три (3) стипендии за школарина во износ од по123.000 МКД

Напомена: Активноста е условена со потпишување на Договор за спроведување на проектот, помеѓу ЦРППР и Министерството за Локална Самоуправа, односно Бирото за Регионален Развој на РСМ

 

 

 

 

Услови за пријавување:

Кандидатите за позициите од овој повик, треба да ги исполнуваат минимум следните услови:

 • ВСС во бизнис-економија или технички науки 240 ЕКТС
 • Минимум 7 години работно искуство од релевантната област
 • Мотивационо писмо до 1000 збора

 

Напомена: Предност за позиците ќе имаат кандидатите вработени во ЕЛС од полошкиот плански регион и ЦРППР.

Магистерските тези ќе се дефинират во соработка со iCare и ЦРППР.

 

 

Пријавувањето е електронски на следните емајл адреси: info@rdcpolog.mkmanager@rdcpolog.mk или во хартиена форма преку архивата на ЦРППР.

Огласот е објавен на веб страната на ЦРППР: www.rdcpolog.mk

 

Краен рок за пријавување е 14.11.2022

 

Повторена објава на ЈАВЕН ОГЛАС

Центарот за развој на полошки плански регион  (ЦРППР) и Центарот за истржувања (innovative Center for Applied Research and Education – iCARE-)  во рамки на проектната апликација “Стратешко планирање (истражување и развој на студии) и креирање на пакет проекти за регионален развој на Полошкиот регион согласно критериумите за регионалност на БРР”, при Бирото за регионален развој во програмата за регионален развој за 2022-2023, со цел реализирање на проектната активност “Управување на знаењeто,информацииите и податоците произлезени од студиите, преку iCARE”, објавува:

Повторена објава на ЈАВЕН ОГЛАС

за ангажирање на следните експерти

 

 1. Експерт во Анализа на Податоци – ГИС/ Просторни податоци 

Работни задачи:

 • Спроведување на работните задачи зададени од дата науникот (Дата анализа на простор)
 • Иницирање на истражувања од областа на просторното планирање
 • Координација со чинителите: Дата научник и дата аналисти, ЦРППР Општини, Академија
 • Насочување на истражувањата и анализа на податоците за просторот
 • Кооридинација на истражувањата на iCARE во областа на просторното планирање
 • Надгледување на истражувањата во областа на просторното планирање

Критериуми:

 • ВСС Информатички науки/ ГИС/ Архитектура 240 ЕКТС
 • Магистер на науки 120 ЕКТС – (Предност)
 • Минимум  3 години работно искуство
 1. Експерт во Анализа на Податоци – Бизнис Анализа 

Работни задачи:

 • Спроведување на работните задачи зададени од дата науникот (Бизнис анализа, дата анализа на бизнис опкружување)
 • Иницирање на истражувања за развој на бизнисот и условите
 • Координација со чинителите: Дата научник и дата аналисти, ЦРППР Општини, Академија
 • Насочување на истражувањата и анализа на податоците за бизнисот
 • Кооридинација на истражувањата на iCARE во областа на бизнис анализата, развој на бизнисот, развој на услови за бизнис
 • Надгледување на истражувањата во областа на бизнис анализа

Критериуми:

 • ВСС Информатички науки/ Бизнис Информатика / Бизнис / Економија / Технички факултети 240 ЕКТС
 • Магистер на науки 120 ЕКТС – (Предност)
 • Минимум  3 години работно искуство

 

 

 1. Експерт во Анализа на Податоци – Животна средина

Работни задачи:

 • Спроведување на работните задачи зададени од дата научникот ( Дата анализа на влијание врз ж.средина)
 • Иницирање на истражувања за подобрување на животната средина (воздух, вода, отпад, бучава и метеж)
 • Координација со чинителите: Дата научник и дата аналисти, ЦРППР, Општини, Академија
 • Насочување на истражувањата и анализа на податоците за ж.средина на територија на општинте и регионот
 • Кооридинација на истражувањата на iCARE во областа на јавна капитална инфраструктура од областа на ж.средина
 • Надгледување на истражувањата во областа на ж.средина

Критериуми:

 • ВСС Информатички науки/ Градежништво/ Архитектура 240 ЕКТС
 • Магистер на науки 120 ЕКТС – (Предност)
 • Минимум  3 години работно искуство

 

Исполнувањето на критериумите се докажува со соодветна документација од релевантни организации

 

Напомена: Ангажманот е условен со потпишување на Договор за спроведување на проектот, помеѓу ЦРППР и Министерството за Локална Самоуправа, односно Бирото за Регионален Развој на РСМ

 

Сите позиции се за една година од денот на потпишување на договор.

Сите позиции се хонорарни со 4 часа работно време 

Бруто износот кој ќе се исплаќа изнесува 38.437 МКД 

Пријавувањето е електронски на следните е-мајл адреси: info@rdcpolog.mk, manager@rdcpolog.mk или во хартиена форма преку архивата на ЦРППР.

Пријавата треба да содржи: Кратка биографија и Мотивациско писмо

Огласот е објавен на веб страната на ЦРППР: www.rdcpolog.mk

Краен рок за пријавување е 09.11.2022

 

 

 

ПОКАНА

ПОКАНА

Бизнис Центарот при Центарот за развој на Полошкиот плански регион Ве поканува да земете учество на инфо сесијата за третиот повик на ФИТР, која што се организира во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој, а со поддршка на Министерство за локална самоуправа и Швајцарска Агенција за развој и соработка. На инфо сесијата ќе може да се информирате подетално за Јавниот конкурс за финансирање под инструментот за поддршка „Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации“.

Инфо сесијата ќе се одржи на 20.10.2022 година (четврток), со почеток во 12:00 часот, преку платформата ЗООМ.

Податоци за пристап:

Topic: Инфо сесија – Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации (Полошки и Југозападен регион)

Time: Oct 20, 2022 12:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/86040797318?pwd=UkZmSWttRkh1WS92ZUdlSkJTRkZudz09

Meeting ID: 860 4079 7318

Passcode: 294023

Вашето учество може да го потврдите до 19.10.2022 година, до 14:00 часот.

Во очекување на Вашето вклучување на инфо сесијата.

ЈАВЕН ОГЛАС/KONKURS PUBLIK

Центарот за развој на полошки плански регион  (ЦРППР) и Центарот за истржувања (innovative Center for Applied Research and Education – iCARE-)  во рамки на проектната апликација “Стратешко планирање (истражување и развој на студии) и креирање на пакет проекти за регионален развој на Полошкиот регион согласно критериумите за регионалност на БРР”, при Бирото за регионален развој во програмата за регионален развој за 2022-2023, со цел реализирање на проектната активност “Управување на знаењeто,информацииите и податоците произлезени од студиите, преку iCARE”, објавува:

 

ЈАВЕН ОГЛАС

за ангажирање на следните експерти

 

1. Експерт во Анализа на Податоци – Дата Научик

Работни задачи:

 • Спроведување на стратетгијата на iCARE 
 • Координација со чинителите: ЦРППР, Општини, Академија
 • Насочување на истражувањата и анализа на гледиштата од сите дата аналисти (датасетови) 
 • Кооридинација на истражувањата на iCARE
 • Надгледување на истражувањата 

Критериуми:

 • ВСС Информатички науки / Бизнис Информатика 240 ЕКТС
 • Магистер на науки 120 ЕКТС – (Предност) 
 • Минимум  4 години работно искуство 

 

2. Експерт во Анализа на Податоци – ГИС/ Просторни податоци 

Работни задачи:

 • Спроведување на работните задачи зададени од дата науникот (Дата анализа на простор)
 • Иницирање на истражувања од областа на просторното планирање 
 • Координација со чинителите: Дата научник и дата аналисти, ЦРППР Општини, Академија
 • Насочување на истражувањата и анализа на податоците за просторот 
 • Кооридинација на истражувањата на iCARE во областа на просторното планирање
 • Надгледување на истражувањата во областа на просторното планирање

Критериуми:

 • ВСС Информатички науки/ ГИС/ Архитектура 240 ЕКТС
 • Магистер на науки 120 ЕКТС – (Предност) 
 • Минимум  3 години работно искуство 

 

3. Експерт во Анализа на Податоци – Бизнис Анализа 

Работни задачи:

 • Спроведување на работните задачи зададени од дата науникот (Бизнис анализа, дата анализа на бизнис опкружување)
 • Иницирање на истражувања за развој на бизнисот и условите
 • Координација со чинителите: Дата научник и дата аналисти, ЦРППР Општини, Академија
 • Насочување на истражувањата и анализа на податоците за бизнисот
 • Кооридинација на истражувањата на iCARE во областа на бизнис анализата, развој на бизнисот, развој на услови за бизнис
 • Надгледување на истражувањата во областа на бизнис анализа

Критериуми:

 • ВСС Информатички науки/ Бизнис Информатика/ Бизнис 240 ЕКТС
 • Магистер на науки 120 ЕКТС – (Предност) 
 • Минимум  3 години работно искуство 

 

4. Експерт во Анализа на Податоци – Инфраструктура 

Работни задачи:

 • Спроведување на работните задачи зададени од дата науникот ( Дата анализа на инфраструктурни објекти и проекти)
 • Иницирање на истражувања за развој на јавната инфраструктура (довод и одвод на вода, управување со отпад, патна мрежа, и др.)
 • Координација со чинителите: Дата научник и дата аналисти, ЦРППР Општини, Академија
 • Насочување на истражувањата и анализа на податоците за општинската и друга јавна инфраструктура во регионот
 • Кооридинација на истражувањата на iCARE во областа на јавна капитална инфраструктура, развој на проекти од областа
 • Надгледување на истражувањата во областа на јавна капитална инфраструктура

Критериуми:

 • ВСС Информатички науки/ Гредежништво  240 ЕКТС
 • Магистер на науки 120 ЕКТС – (Предност) 
 • Минимум  3 години работно искуство

 

5. Експерт во Анализа на Податоци – Финансирање на проекти и оддржлив регионален развој

Работни задачи:

 • Спроведување на работните задачи зададени од дата науникот (Финансиска анализа, дата анализа на финансиско опкружување во општините, финансии на капитални проекти)
 • Иницирање на истражувања за развој на финансиски решенија за општинските буџети, и на  јавни капитални проекти  
 • Координација со чинителите: Дата научник и дата аналисти, ЦРППР Општини, Академија
 • Насочување на истражувањата и анализа на податоците за финансиите
 • Кооридинација на истражувањата на iCARE во областа на финансиската анализа
 • Надгледување на истражувањата во областа на финансиска анализа

Критериуми:

 • ВСС Информатички науки/ Бизнис Информатика/ Финансии 240 ЕКТС
 • Магистер на науки 120 ЕКТС – (Предност) 
 • Минимум  3 години работно искуство

 

6. Експерт во Анализа на Податоци – Животна средина

Работни задачи:

 • Спроведување на работните задачи зададени од дата научникот ( Дата анализа на влијание врз ж.средина)
 • Иницирање на истражувања за подобрување на животната средина (воздух, вода, отпад, бучава и метеж)
 • Координација со чинителите: Дата научник и дата аналисти, ЦРППР, Општини, Академија
 • Насочување на истражувањата и анализа на податоците за ж.средина на територија на општинте и регионот
 • Кооридинација на истражувањата на iCARE во областа на јавна капитална инфраструктура од областа на ж.средина
 • Надгледување на истражувањата во областа на ж.средина

Критериуми:

 • ВСС Информатички науки/ Градежништво/ Архитектура 240 ЕКТС
 • Магистер на науки 120 ЕКТС – (Предност) 
 • Минимум  3 години работно искуство 

 

Сите позиции се за една година од денот на потпишување на договор.

Сите позиции се хонорарни со 4 часа работно време 

Бруто износот кој ќе се исплаќа изнесува 38.437 МКД 

Пријавувањето е електронски на следните е-мајл адреси: info@rdcpolog.mk, manager@rdcpolog.mk.

Пријавата треба да содржи: Кратка биографија и Мотивациско писмо

Огласот е објавен на веб страната на ЦРППР: www.rdcpolog.mk

Краен рок за пријавување е 20.09.2022

Напомена: Оваа активност ќе се реализира доколку проектниот предлог биде одобрен од Владата на Република Северна Македонија

 

Qendra për Zhvillim të Rajonit Planor të Pollogut (QZHRPP) dhe Qendra për Hulumtime (Qendra inovative për Hulumtime të Aplikuara dhe Edukim – iCARE-) në kuadër të aplikacionit të projektit “Planifikimi strategjik (hulumtimi dhe zhvillimi i studimeve) dhe krijimi i një pakete të projekteve për zhvillim rajonal sipas kritereve të BZHR, në programin e zhvillimit rajonal për vitet 2022-2023, me qëllim zbatimin e aktivitetit të projektit “Menaxhimi i njohurive, informacionit dhe të dhënave përmes iCARE”, shpall:

 

KONKURS PUBLIK

për punësimin e ekspertëve të mëposhtëm

 

1. Ekspert në analizën e të dhënave – Shkencëtar i të dhënave

Detyrat e punës:

 • Zbatimi i strategjisë së iCARE
 • Koordinimi me palët e interesuara: CRPPR, Komunat, Akademia
 • Drejtimi i hulumtimit dhe analizimi i pikëpamjeve të të gjithë analistëve të të dhënave (bashkësi të dhënash)
 • Koordinimi i kërkimit iCARE
 • Mbikëqyrja kërkimore

Kriteret:

 • PLSH Shkenca Informatike / Biznes Informatikë  240 ECTS
 • Magjistraturë shkencore 120 ECTS – (Përparësi)
 • Minimumi 4 vite eksperience pune

 

2. Ekspert në Analizën e të Dhënave – GIS/Të dhëna hapësinore

Detyrat e punës:

 • Zbatimi i detyrave të caktuara nga shkencëtari i të dhënave (Analiza e të dhënave të hapësirës)
 • Inicim i hulumtimeve në fushën e planifikimit hapësinor
 • Koordinimi me palët e interesuara: shkencëtarin e të dhënave dhe analistët e të dhënave, Komunat, QZHRPP, Akademia
 • Drejtimi i kërkimit dhe analizës së të dhënave hapësinore
 • Koordinimi i hulumtimit iCARE në fushën e planifikimit hapësinor
 • Mbikëqyrja e hulumtimeve në fushën e planifikimit hapësinorë

Kriteret:

 • PLSH Shkenca Informatike / Arqitekturë  240 ECTS
 • Magjistraturë shkencore 120 ECTS – (Përparësi)
 • Minimumi 3 vite eksperience pune

 

3. Ekspert në Analizën e të Dhënave – Analizë Biznesi

Detyrat e punës:

 • Zbatimi i detyrave të caktuara nga shkencëtari i të dhënave (Analiza e biznesit, analiza e të dhënave të mjedisit të biznesit)
 • Inicimi i kërkimeve për zhvillimin dhe kushtet e biznesit
 • Koordinim me palët e interesuara: shkencëtarin e të dhënave dhe analistët e të dhënave, Komunat QZHRPP, Akademia
 • Hulumtim dhe analizë e të dhënave të biznesit
 • Koordinimi i hulumtimit të iCARE në fushën e analizës së biznesit, zhvillimit të biznesit, zhvillimit të kushteve të biznesit
 • Mbikëqyrja e kërkimeve në fushën e analizës së biznesit

Kriteret:

 • PLSH Shkenca Informatike / Biznes Informatikë  240 ECTS
 • Magjistraturë shkencore 120 ECTS – (Përparësi)
 • Minimum 3 vite eksperiencë pune

 

4. Ekspert në Analizën e të Dhënave – Infrastrukturë

Detyrat e punës:

 • Zbatimi i detyrave të caktuara nga shkencëtari i të dhënave  (Analizë e të dhënave të objekteve dhe projekteve të infrastrukturës)
 • Inicim i kërkimeve për zhvillimin e infrastrukturës publike (furnizimi me ujë dhe kullimi, menaxhimi i mbetjeve, rrjeti rrugor, etj.)
 • Koordinim me palët e interesuara: shkencëtarin e të dhënave dhe analistët e të dhënave, Komunat QZHRPR, Akademia
 • Drejtim i hulumtimit dhe analizës së të dhënave për infrastrukturën komunale dhe infrastrukturën tjetër publike në rajon
 • Koordinim i hulumtimit të iCARE në fushën e infrastrukturës, proekteve kapitale publike, zhvillimi i projekteve në lëminë e dhënë
 • Mbikëqyrja e hulumtimeve në fushën e infrastrukturës kapitale publike

Kriteret:

 • PLSH Shkenca Informatike / Ndërtimtari 240 ECTS
 • Magjistraturë shkencore 120 ECTS – (Përparësi)
 • Minimum 3 vite eksperiencë pune

 

5. Ekspert në Analizën e të Dhënave – Financimi i projekteve dhe zhvillimi i qëndrueshëm rajonal

Detyrat e punës:

 • Zbatimi i detyrave të caktuara nga shkenctari i të dhënave (Analiza financiare, analiza e të dhënave të mjedisit financiar në komuna, financimi i projekteve kapitale)
 • Inicim i hulumtimeve për zhvillimin e zgjidhjeve financiare për buxhetet komunale dhe projektet kapitale publike
 • Koordinim me palët e interesuara: shkencëtarin e të dhënave dhe analistët e të dhënave, Komunat, QZHRPP, Akademia
 • Drejtim i hulumtimit dhe analizës së të dhënave financiare
 • Koordinimi i hulumtimit të iCARE në fushën e analizës financiare
 • Mbikëqyrja e kërkimeve në fushën e analizës financiare

Kriteret:

 • PLSH Shkenca Informatike / Finansa/ Biznes Informatikë 240 ECTS
 • Magjistraturë shkencore 120 ECTS – (Përparësi)
 • Minimum 3 vite eksperiencë pune

 

6. Ekspert në Analizën e të Dhënave – Mjedis jetësor

Detyrat e punës:

 • Zbatimi i i detyrave të caktuaranga shkenctari i të dhënave ( Të dhënat e analizës së ndikimit mbi mjedisin jetësor)
 • Inicim i hulumtimeve për përmirësimin e mjedisit jetësor
 • Koordinim me palët e interesuara: shkencëtarin e të dhënave dhe analistët e të dhënave, Komunat, QZHRPP, Akademia
 • Drejtim i hulumtimeve dhe analiza e të dhënave për mjedisin jetësor në territorin e komunave dhe rajonit
 • Koordinimi i hulumtimeve të iCARE në fushën e mjedisit jetësor
 • Mbikëqyrja e hulumtimeve në fushën e mjedisit jetësor

Kriteret:

 • PLSH Shkenca Informatike / Ndërtimtari/Arqitekturë 240 ECTS
 • Magjistraturë shkencore 120 ECTS – (Përparësi)
 • Minimum 3 vite eksperiencë pune

 

 

Të gjitha pozicionet janë për një vit nga data e nënshkrimit të kontratës.

Të gjitha pozicionet janë me kohë të pjesshme, me 4 orë kohë pune në ditë.

Shuma bruto që do të  paguhet është 38.437 denarë

 

Paraqitja është elektronike nëpërmjet postës elektronike: info@rdcpolog.mk, manager@rdcpolog.mk

Paraqitja duhet të përmbajë: BIografi të shkurtër dhe Letër motivuese

Konkursi është publikuar në faqen e internetit të QZHRPP: www.rdcpolog.mk

Afati i fundit për pranim të paraqitjeve është: 20.09.2022

Vërejtje: Ky aktivitet do të zbatohet nëse projekt-propozimi miratohet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

АНКЕТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА НАВИКИТЕ ЗА ПАТУВАЊА ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН

 

АНКЕТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА НАВИКИТЕ ЗА ПАТУВАЊА ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН

 

Komuna e Tetovës / Општина Тетово

Komuna e Gostivarit – Општина Гостивар

Општина Брвеница / Komuna e Bërvenicës

Jegunovce Municipality

Komuna e Tearcës / Општина Теарце

Општина Маврово и Ростуше

Želino Municipality

Komuna e Vrapçishtit

Komuna e Bogovinés

 

линк: https://forms.gle/NLvFTvFTcMZMunNg9

 

На анкетата повикани се да одговорат сите жители на Полошкиот регион.

Ви благодариме на соработката

ЈАВЕН ОГЛАС

ЈАВЕН ОГЛАС

Центарот за развој на полошки плански регион  (ЦРППР) и Центарот за истржувања (innovative Center for Applied Research and Education – iCARE-)  во рамки на проектната апликација “Стратешко планирање (истражување и развој на студии) и креирање на пакет проекти за регионален развој на Полошкиот регион согласно критериумите за регионалност на БРР”, при Бирото за регионален развој во програмата за регионален развој за 2022-2023, со цел реализирање на проектната активност “Поддршка за истражувања и студии”

го објавува следниот повик:

 

За грантирање на студии по докторски науки во областите:

 

 1. Урбанистичко планирање и регионален развој
 • Надомест од 307.500 МКД за школарина
 • Надомест од 615.000 МКД за истражување и пренос на знаење на студенти од прв и втор студиски циклус

 

 1. Животна средина и одржлив регионален развој
 • Надомест од 307.500 МКД за школарина
 • Надомест од 615.000 МКД за истражување и пренос на знаење на студенти од прв и втор студиски циклус

 

 1. Бизнис, економија и одржлив регионален развој
 • Надомест од 307.500 МКД за школарина
 • Надомест од 615.000 МКД за истражување и пренос на знаење на студенти од прв и втор студиски циклус

 

 1. Финансии, економија и одржлив регионален развој
 • Надомест од 307.500 МКД за школарина
 • Надомест од 615.000 МКД за истражување и пренос на знаење на студенти од прв и втор студиски циклус

 

Напомена: Активноста ќе се реализира доколку проектната апликација од насловот, биде одобрена од Владата на Република Северна Македонија

 1. Студија врз урбанистичкото планирање и реализирање за периодот (2000-2020) и влијанието врз регионалниот развој на Полог

Како носечки столб на општествениот развој, урбанистикото планирање често во транзитните демократии не ја добива заслужената важност и форма. Имено, поголем број на фактори влијаат на ваквиот (негативен) развој на работите, а со тоа на општиот оддржлив развој во ниво на општини и региони:

– спориот и/или несоодветен процес на децентрализација

– несоoдветниот процес на приватизација, денационализација, како и оттуѓување на државното земјиште

– законските решенија кои не соодвествуваат со контекстуалните и реални прилики. Пример, законот за просторно и урбанистичко планирање, законот за градење и законот за постапување со бесправно изградени објекти, законите од областа на животната средина, законите за управување со државното земјиште, законите за локалните самоуправи и нивното финансирање, итн.

– несоодветниот капацитет (човечки, технички-технолошки, финансиски и правен) на државните управни органи и локалните самоуправи за квалитетно планирање и спроведување на развојот и на урбанистичкото планирање

– недоволно јасните и разграничени права и обврски на локалните самопурави при процесот на урбанистичкото  планирање и развојот

– “магичниот круг” на неповолно расположение за позитивни промени, генериран од зачетоците на транзицијата за “лесно збогатување”

– недоволно и несуштинско (проформа) вклучување на граѓаните во  процесот на носење одлуки при урбанистичкото планирање и развојните програми

 

Со цел иницирање подобрени стратешки развојни програми и урбанистичко планирање, потребно е утврдување на фактичката состојба како и проучување на развојот на работите од неодамнешната  историја. Имено, потребна е компаративна анализа помеѓу зацртаните стратешки развојни програми и планови, како и нивнато актуелно спроведување. Преку ваквата анализа, ќе се утврди која фаза од животниот циклус на проектите, – планирање, спроведување, мониторинг- со каков удел влијаел врз текот на настаните. Понатаму, анализата треба да ги издвои и категоризира главните функционални причинители и чинители за секоја фаза засебно и да предложи методологија која ќе го квантифицира влијанието во соодветни индикатори за споредба.

 

Главната цел на оваа студија е да создаде динамичен полошки регион, развиен од, и за нејзините граѓани преку нивна непосредна соработка со  власта, бизнисот и другите чинители на оддржкивиот развој. Замислата за ваквиот динамичен екосистем е преку креирање на предлог е-платформа која вкрстува податоци, информации и знаење од што поголем број на области:

 • Земјиште, искористеност и потенцијал по категорија
 • Исхрана, култури и анализа на пазарни потреби
 • Мобилност, транспортни модели во општините и регионот
 • Вода, снабдителни и одводни модели
 • Енергетика, искористеност и потенцијал по категорија

 

Преку вкрстување на ваквите податоци ќе се овозможи генерирање на “потполни” (холистички) исправни развојни политики и програми, а со тоа и на целисходно урбанистичко планирање. Како резултат ќе имаме оддржлив локален и регионален развој, намалено невработување и мигрирање, како и воопшто подобрени услови за живеење и развој.

 

Услови за пријавување:

 Кандидатот за оваа позиција треба да ги исполнува минимум следните услови:

 • ВСС во Архитектура 180 ЕКТС
 • Магистер на науки 120 ЕКТС
 • Минимум 5 години университетско предавање или 10 години работно искуство во областа урбанизам и/или архитектура
 • Минимум еден (1) сертификат релевантен за студијата, од областа архитектура
 • Мотивационо писмо до 1000 збора

Напомена: Предност за оваа позиција ќе имаат кандидатите вработени во ЕЛС од полошкиот плански регион и ЦРППР.

 

 1. Студија на системи зa управување со индустриски и друг вид на отпад Регионален развој поттикнат од зачувување на животната средина ЕЕЕ

Преку грантирање на еден кандидат за докторски науки на тема “Индустриски отпад и регионален развој”  се стреми кон подобрување на капацитетите на локалната самоуправа и регионалната власт во:

– креирање на политики за подобрена животна средина на локално и регионално ниво на Полог

– креирање на локални и регионални политики за управување со индустриски и комерцијален отпад

– класификација на индустрискиот и комерцијалниот отпад во ниво на општини на полошкиот регион

– зголемен капацитет на локалните самоуправи во спроведување на законите и подзаконските акти од областа на животната средина, со посебен акцент во управувањето со отпад (А, Б Интегрирани дозволи)

– зголемен капацитет на локалните, и регионалното претпријатие во управување со отпад, со посебен акцент на индустрискиот и комерцијалниот отпад

– креирање на локални и регионални тарифни модели за зголемени приходи на локалните и регионалните власти

– воспоставување на систем и методологија за регистрација на индустрискиот отпад во информационите ситеми на полошкиот регион

– воспоставување на систем и методологија за квантитативно мерење на влијанието врз животната средина, согласно политиките за управување со индустриски и комерцијален отпад

– воспоставување на систем и методологија за квантитативно мерење на влијанието врз локалниот/регионалниот развој и квалитетот на живот во регионот, од предлог мерки за управување со индустирски отпад

 

Понатаму, студијата ќе ја анализира постоечката состојба со управување на индустриски отпад во општините од полошкиот регион, преку анализа на индикаторите на успешност при спроведување на политики за управување со индустриски отпад.

 

Како исход, студијата ќе треба да подготви  и прирачник за општините и центарот за користење на воспоставените системи, како и програма за обучување на вработените од овие институции, во спроведување на политики за управување со индустриски и комерцијален отпад.

 

Услови за пријавување: 

Кандидатот за оваа позиција треба да ги исполнува минимум следните услови:

 • ВСС во технички науки 180 ЕКТС
 • Магистер на технички науки 120 ЕКТС
 • Минимум 5 години университетско предавање или 10 години работно искуство од релевантната област
 • Минимум еден (1) сертификат релевантен за студијата, од областа предмет на истржување
 • Мотивационо писмо до 1000 збора

 

Напомена: Предност за оваа позиција ќе имаат кандидатите вработени во ЕЛС од полошкиот плански регион и ЦРППР.

 

 1. Студија за влијанието на јавните капитални инвестиции врз регионалниот развој на Полог

 Преку грантирање на еден кандидат за докторски науки на тема “Јавни капитални инвестиции и регионален развој”  се стреми кон подобрување на капацитетите на локалната самоуправа и регионалната власт во:

– подготовка на грантови апликации, и апликации за заеми од МФИ за јавни капитални инвестиции

– привлекување и питчинг при национални и меѓународни финансиски програми

– спроведување и управување со јавните капитални проекти

– воспоставување на систем за регистрација на проектите во информационите ситеми на полошкиот регион

– воспоставување на систем и метедологија која ќе овозможи синергија помеѓу спроведени и идни капитални проекти

– воспоставување на систем и методологија за квантитативно мерење на влијанието врз локалниот/регионалниот развој и квалитетот на живот во регионот, од спроведени и идни проекти

 

Понатаму, студијата ќе ја анализира постоечката состојба со капиталните инвестиции во општините од полошкиот регион, преку анализа на:

– индикаторите на успешност при привлекување на програми за финансиска поддршка на јавни проекти ( период  2015-2022  )

– индикаторите на успешност  при спроведување на јавни капитални инвестиции (период  2015-2022)

 

Како исход, студијата ќе треба да подготви  и прирачник за општините и центарот за користење на воспоставените системи, како и програма за обучување на вработените од овие институции, во приовлекување и спроведување на јавни капитални проекти.

 

Услови за пријавување: 

Кандидатот за оваа позиција треба да ги исполнува минимум следните услови:

 • ВСС во економски/бизнис науки 180 ЕКТС
 • Магистер на економски/бизнис науки 120 ЕКТС
 • Минимум 5 години университетско предавање или 10 години работно искуство од релевантната област
 • Минимум еден (1) сертификат релевантен за студијата, од областа предмет на истржување
 • Мотивационо писмо до 1000 збора

 

Напомена: Предност за оваа позиција ќе имаат кандидатите вработени во ЕЛС од полошкиот плански регион и ЦРППР.

 

 1. Студија за оддржлив регионален развој, преку одржливо управување со јавни финансии во ниво на локалните самоуправи во полошкиот регион

 Проектот ќе се фокусира во зголемување и понатамошен развој на фискалниот капацитет на општините во Полошкиот регион, пред и се во креирање на база на податоци за локалните даноци, ажурирање и сведување на ниво на пазарна вредност на даночните основи почнувајќи со даноците на имот и даноците на промет на недвижностите, кај кои постои најголем фискален простор.

Студијата ќе се фокусира во неколку аспекти, а посебно во:

-Зголемување на опфатот на даночните обрзници во смисла на проширување на даночната база и имплементирање на најновите законски решениа од оваа област кои се на сила од почетокот на 2022 година

-Зголемување и исчистување на постојната база на податоци преку ревалоризација на вредностите на имотите и нивно совпаѓање со пазарната вредност како основица за оданочување, како кај правните субјекти (компаниите и деловните простории) така и кај имотите на физички лица.

– Ажурирање на методологијата за утврдување на пазарната вредност, и

-Поедноставување на постапката и процедурата за поефикасна наплата како и решавање на ,,спорните,, решениа.

 

Сите овие активности во еден процес и во динамика во фази. Првата фаза ќе се фокусира во опфатот, утврдување на минимална вредност на имотот како и менаџирање на жалбената постапка. Во втората фаза, во сите жалбени постапки, да се праќаат на лице место проценителите и истите да проценуваат во детали сите елементи на имотот за да дојдаат до уште повисоко утврдување на реалната пазарна вредност. И во трета фаза, да се ревалоризираат и сите другу случаи кои претхподно ги прифатиле минималните пазарни вредности на општината.

 

Паралелно со овие аспекти ќе се опфати и примената на новото законско решение за втора куќа/стан или викендичка со новата пропишана (три пати повисока) даночна стапка.

 

Услови за пријавување: 

Кандидатот за оваа позиција треба да ги исполнува минимум следните услови:

 • ВСС во економски науки 180 ЕКТС
 • Магистер на економски науки 120 ЕКТС
 • Минимум 5 години университетско предавање или 10 години работно искуство од релевантната област
 • Минимум еден (1) сертификат релевантен за студијата, од областа предмет на истржување
 • Мотивационо писмо до 1000 збора

 

Напомена: Предност за оваа позиција ќе имаат кандидатите вработени во ЕЛС од полошкиот плански регион и ЦРППР.

 

Студии за магистерски науки

 

Центарот за развој на полошки плански регион  (ЦРППР), во рамки на проектната апликација “Стратешко планирање (истражување и развој на студии) и креирање на пакет проекти за регионален развој на Полошкиот регион согласно критериумите за регионалност на БРР”, при Бирото за регионален развој во програмата за регионален развој за 2022-2023, со цел реализирање на проектната активност “Подршка за истражувања и студии”

го објавува следниот повик:

 

За грантирање на едногодишни студии по магистерски науки во областите:

 

 1. Зелена економија и оддржлив развој

Три (3) стипендии за школарина во износ од по 123.000 МКД

 

 1. Владеење и управување во јавниот сектор

Три (3) стипендии за школарина во износ од по 123.000 МКД

 

 1. Е-Влада

Три (3) стипендии за школарина во износ од по123.000 МКД

 

Услови за пријавување:

Кандидатите за позициите од овој повик, треба да ги исполнуваат минимум следните услови:

 • ВСС во бизнис-економија или технички науки 240 ЕКТС
 • Минимум 7 години работно искуство од релевантната област
 • Мотивационо писмо до 1000 збора

 

Напомена: Предност за позиците ќе имаат кандидатите вработени во ЕЛС од полошкиот плански регион и ЦРППР.

Магистерските тези ќе се дефинират во соработка со iCare и ЦРППР.

 

Пријавувањето е електронски на следните емајл адреси: info@rdcpolog.mk, manager@rdcpolog.mk

Огласот е објавен и на веб страната на ЦРППР: www.rdcpolog.mk

 

Краен рок за пријавување е 19.09.2022

 

Информација

Ве информираме дека нашиот Бизнис Центар при Центарот за развој на Полошки плански регион обезбедува БЕСПЛАТНА МЕНТОРСКА ПОДДРШКА за сите заинтересирани трговски друштва, во процесот на изработка на Вашата предлог апликација.

Остварувањето на правото за бесплатна менторска поддршка се добива по принципот – “прв пријавен, прв услужен”. За да ја искористите оваа извонредна можност, потребно е само да пополните апликациската форма, до која може да пристапите со едноставно кликање на следниот линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEybr3f7DX0Y55lF-Og6HDS-WWWmUERkXd3T6Waoe21QV21A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

На повикот сите заинтересирани може да аплицираат најдоцна до 8-ми август 2022 година, до 14.00 часот, а целата проектна документација и начинот на аплицирање се целосно достапни на веб страницата

https://fitr.mk/startapuvaj4/