АНКЕТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА НАВИКИТЕ ЗА ПАТУВАЊА ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН

 

АНКЕТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА НАВИКИТЕ ЗА ПАТУВАЊА ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН

 

Komuna e Tetovës / Општина Тетово

Komuna e Gostivarit – Општина Гостивар

Општина Брвеница / Komuna e Bërvenicës

Jegunovce Municipality

Komuna e Tearcës / Општина Теарце

Општина Маврово и Ростуше

Želino Municipality

Komuna e Vrapçishtit

Komuna e Bogovinés

 

линк: https://forms.gle/NLvFTvFTcMZMunNg9

 

На анкетата повикани се да одговорат сите жители на Полошкиот регион.

Ви благодариме на соработката

ЈАВЕН ОГЛАС

ЈАВЕН ОГЛАС

Центарот за развој на полошки плански регион  (ЦРППР) и Центарот за истржувања (innovative Center for Applied Research and Education – iCARE-)  во рамки на проектната апликација “Стратешко планирање (истражување и развој на студии) и креирање на пакет проекти за регионален развој на Полошкиот регион согласно критериумите за регионалност на БРР”, при Бирото за регионален развој во програмата за регионален развој за 2022-2023, со цел реализирање на проектната активност “Поддршка за истражувања и студии”

го објавува следниот повик:

 

За грантирање на студии по докторски науки во областите:

 

 1. Урбанистичко планирање и регионален развој
 • Надомест од 307.500 МКД за школарина
 • Надомест од 615.000 МКД за истражување и пренос на знаење на студенти од прв и втор студиски циклус

 

 1. Животна средина и одржлив регионален развој
 • Надомест од 307.500 МКД за школарина
 • Надомест од 615.000 МКД за истражување и пренос на знаење на студенти од прв и втор студиски циклус

 

 1. Бизнис, економија и одржлив регионален развој
 • Надомест од 307.500 МКД за школарина
 • Надомест од 615.000 МКД за истражување и пренос на знаење на студенти од прв и втор студиски циклус

 

 1. Финансии, економија и одржлив регионален развој
 • Надомест од 307.500 МКД за школарина
 • Надомест од 615.000 МКД за истражување и пренос на знаење на студенти од прв и втор студиски циклус

 

Напомена: Активноста ќе се реализира доколку проектната апликација од насловот, биде одобрена од Владата на Република Северна Македонија

 1. Студија врз урбанистичкото планирање и реализирање за периодот (2000-2020) и влијанието врз регионалниот развој на Полог

Како носечки столб на општествениот развој, урбанистикото планирање често во транзитните демократии не ја добива заслужената важност и форма. Имено, поголем број на фактори влијаат на ваквиот (негативен) развој на работите, а со тоа на општиот оддржлив развој во ниво на општини и региони:

– спориот и/или несоодветен процес на децентрализација

– несоoдветниот процес на приватизација, денационализација, како и оттуѓување на државното земјиште

– законските решенија кои не соодвествуваат со контекстуалните и реални прилики. Пример, законот за просторно и урбанистичко планирање, законот за градење и законот за постапување со бесправно изградени објекти, законите од областа на животната средина, законите за управување со државното земјиште, законите за локалните самоуправи и нивното финансирање, итн.

– несоодветниот капацитет (човечки, технички-технолошки, финансиски и правен) на државните управни органи и локалните самоуправи за квалитетно планирање и спроведување на развојот и на урбанистичкото планирање

– недоволно јасните и разграничени права и обврски на локалните самопурави при процесот на урбанистичкото  планирање и развојот

– “магичниот круг” на неповолно расположение за позитивни промени, генериран од зачетоците на транзицијата за “лесно збогатување”

– недоволно и несуштинско (проформа) вклучување на граѓаните во  процесот на носење одлуки при урбанистичкото планирање и развојните програми

 

Со цел иницирање подобрени стратешки развојни програми и урбанистичко планирање, потребно е утврдување на фактичката состојба како и проучување на развојот на работите од неодамнешната  историја. Имено, потребна е компаративна анализа помеѓу зацртаните стратешки развојни програми и планови, како и нивнато актуелно спроведување. Преку ваквата анализа, ќе се утврди која фаза од животниот циклус на проектите, – планирање, спроведување, мониторинг- со каков удел влијаел врз текот на настаните. Понатаму, анализата треба да ги издвои и категоризира главните функционални причинители и чинители за секоја фаза засебно и да предложи методологија која ќе го квантифицира влијанието во соодветни индикатори за споредба.

 

Главната цел на оваа студија е да создаде динамичен полошки регион, развиен од, и за нејзините граѓани преку нивна непосредна соработка со  власта, бизнисот и другите чинители на оддржкивиот развој. Замислата за ваквиот динамичен екосистем е преку креирање на предлог е-платформа која вкрстува податоци, информации и знаење од што поголем број на области:

 • Земјиште, искористеност и потенцијал по категорија
 • Исхрана, култури и анализа на пазарни потреби
 • Мобилност, транспортни модели во општините и регионот
 • Вода, снабдителни и одводни модели
 • Енергетика, искористеност и потенцијал по категорија

 

Преку вкрстување на ваквите податоци ќе се овозможи генерирање на “потполни” (холистички) исправни развојни политики и програми, а со тоа и на целисходно урбанистичко планирање. Како резултат ќе имаме оддржлив локален и регионален развој, намалено невработување и мигрирање, како и воопшто подобрени услови за живеење и развој.

 

Услови за пријавување:

 Кандидатот за оваа позиција треба да ги исполнува минимум следните услови:

 • ВСС во Архитектура 180 ЕКТС
 • Магистер на науки 120 ЕКТС
 • Минимум 5 години университетско предавање или 10 години работно искуство во областа урбанизам и/или архитектура
 • Минимум еден (1) сертификат релевантен за студијата, од областа архитектура
 • Мотивационо писмо до 1000 збора

Напомена: Предност за оваа позиција ќе имаат кандидатите вработени во ЕЛС од полошкиот плански регион и ЦРППР.

 

 1. Студија на системи зa управување со индустриски и друг вид на отпад Регионален развој поттикнат од зачувување на животната средина ЕЕЕ

Преку грантирање на еден кандидат за докторски науки на тема “Индустриски отпад и регионален развој”  се стреми кон подобрување на капацитетите на локалната самоуправа и регионалната власт во:

– креирање на политики за подобрена животна средина на локално и регионално ниво на Полог

– креирање на локални и регионални политики за управување со индустриски и комерцијален отпад

– класификација на индустрискиот и комерцијалниот отпад во ниво на општини на полошкиот регион

– зголемен капацитет на локалните самоуправи во спроведување на законите и подзаконските акти од областа на животната средина, со посебен акцент во управувањето со отпад (А, Б Интегрирани дозволи)

– зголемен капацитет на локалните, и регионалното претпријатие во управување со отпад, со посебен акцент на индустрискиот и комерцијалниот отпад

– креирање на локални и регионални тарифни модели за зголемени приходи на локалните и регионалните власти

– воспоставување на систем и методологија за регистрација на индустрискиот отпад во информационите ситеми на полошкиот регион

– воспоставување на систем и методологија за квантитативно мерење на влијанието врз животната средина, согласно политиките за управување со индустриски и комерцијален отпад

– воспоставување на систем и методологија за квантитативно мерење на влијанието врз локалниот/регионалниот развој и квалитетот на живот во регионот, од предлог мерки за управување со индустирски отпад

 

Понатаму, студијата ќе ја анализира постоечката состојба со управување на индустриски отпад во општините од полошкиот регион, преку анализа на индикаторите на успешност при спроведување на политики за управување со индустриски отпад.

 

Како исход, студијата ќе треба да подготви  и прирачник за општините и центарот за користење на воспоставените системи, како и програма за обучување на вработените од овие институции, во спроведување на политики за управување со индустриски и комерцијален отпад.

 

Услови за пријавување: 

Кандидатот за оваа позиција треба да ги исполнува минимум следните услови:

 • ВСС во технички науки 180 ЕКТС
 • Магистер на технички науки 120 ЕКТС
 • Минимум 5 години университетско предавање или 10 години работно искуство од релевантната област
 • Минимум еден (1) сертификат релевантен за студијата, од областа предмет на истржување
 • Мотивационо писмо до 1000 збора

 

Напомена: Предност за оваа позиција ќе имаат кандидатите вработени во ЕЛС од полошкиот плански регион и ЦРППР.

 

 1. Студија за влијанието на јавните капитални инвестиции врз регионалниот развој на Полог

 Преку грантирање на еден кандидат за докторски науки на тема “Јавни капитални инвестиции и регионален развој”  се стреми кон подобрување на капацитетите на локалната самоуправа и регионалната власт во:

– подготовка на грантови апликации, и апликации за заеми од МФИ за јавни капитални инвестиции

– привлекување и питчинг при национални и меѓународни финансиски програми

– спроведување и управување со јавните капитални проекти

– воспоставување на систем за регистрација на проектите во информационите ситеми на полошкиот регион

– воспоставување на систем и метедологија која ќе овозможи синергија помеѓу спроведени и идни капитални проекти

– воспоставување на систем и методологија за квантитативно мерење на влијанието врз локалниот/регионалниот развој и квалитетот на живот во регионот, од спроведени и идни проекти

 

Понатаму, студијата ќе ја анализира постоечката состојба со капиталните инвестиции во општините од полошкиот регион, преку анализа на:

– индикаторите на успешност при привлекување на програми за финансиска поддршка на јавни проекти ( период  2015-2022  )

– индикаторите на успешност  при спроведување на јавни капитални инвестиции (период  2015-2022)

 

Како исход, студијата ќе треба да подготви  и прирачник за општините и центарот за користење на воспоставените системи, како и програма за обучување на вработените од овие институции, во приовлекување и спроведување на јавни капитални проекти.

 

Услови за пријавување: 

Кандидатот за оваа позиција треба да ги исполнува минимум следните услови:

 • ВСС во економски/бизнис науки 180 ЕКТС
 • Магистер на економски/бизнис науки 120 ЕКТС
 • Минимум 5 години университетско предавање или 10 години работно искуство од релевантната област
 • Минимум еден (1) сертификат релевантен за студијата, од областа предмет на истржување
 • Мотивационо писмо до 1000 збора

 

Напомена: Предност за оваа позиција ќе имаат кандидатите вработени во ЕЛС од полошкиот плански регион и ЦРППР.

 

 1. Студија за оддржлив регионален развој, преку одржливо управување со јавни финансии во ниво на локалните самоуправи во полошкиот регион

 Проектот ќе се фокусира во зголемување и понатамошен развој на фискалниот капацитет на општините во Полошкиот регион, пред и се во креирање на база на податоци за локалните даноци, ажурирање и сведување на ниво на пазарна вредност на даночните основи почнувајќи со даноците на имот и даноците на промет на недвижностите, кај кои постои најголем фискален простор.

Студијата ќе се фокусира во неколку аспекти, а посебно во:

-Зголемување на опфатот на даночните обрзници во смисла на проширување на даночната база и имплементирање на најновите законски решениа од оваа област кои се на сила од почетокот на 2022 година

-Зголемување и исчистување на постојната база на податоци преку ревалоризација на вредностите на имотите и нивно совпаѓање со пазарната вредност како основица за оданочување, како кај правните субјекти (компаниите и деловните простории) така и кај имотите на физички лица.

– Ажурирање на методологијата за утврдување на пазарната вредност, и

-Поедноставување на постапката и процедурата за поефикасна наплата како и решавање на ,,спорните,, решениа.

 

Сите овие активности во еден процес и во динамика во фази. Првата фаза ќе се фокусира во опфатот, утврдување на минимална вредност на имотот како и менаџирање на жалбената постапка. Во втората фаза, во сите жалбени постапки, да се праќаат на лице место проценителите и истите да проценуваат во детали сите елементи на имотот за да дојдаат до уште повисоко утврдување на реалната пазарна вредност. И во трета фаза, да се ревалоризираат и сите другу случаи кои претхподно ги прифатиле минималните пазарни вредности на општината.

 

Паралелно со овие аспекти ќе се опфати и примената на новото законско решение за втора куќа/стан или викендичка со новата пропишана (три пати повисока) даночна стапка.

 

Услови за пријавување: 

Кандидатот за оваа позиција треба да ги исполнува минимум следните услови:

 • ВСС во економски науки 180 ЕКТС
 • Магистер на економски науки 120 ЕКТС
 • Минимум 5 години университетско предавање или 10 години работно искуство од релевантната област
 • Минимум еден (1) сертификат релевантен за студијата, од областа предмет на истржување
 • Мотивационо писмо до 1000 збора

 

Напомена: Предност за оваа позиција ќе имаат кандидатите вработени во ЕЛС од полошкиот плански регион и ЦРППР.

 

Студии за магистерски науки

 

Центарот за развој на полошки плански регион  (ЦРППР), во рамки на проектната апликација “Стратешко планирање (истражување и развој на студии) и креирање на пакет проекти за регионален развој на Полошкиот регион согласно критериумите за регионалност на БРР”, при Бирото за регионален развој во програмата за регионален развој за 2022-2023, со цел реализирање на проектната активност “Подршка за истражувања и студии”

го објавува следниот повик:

 

За грантирање на едногодишни студии по магистерски науки во областите:

 

 1. Зелена економија и оддржлив развој

Три (3) стипендии за школарина во износ од по 123.000 МКД

 

 1. Владеење и управување во јавниот сектор

Три (3) стипендии за школарина во износ од по 123.000 МКД

 

 1. Е-Влада

Три (3) стипендии за школарина во износ од по123.000 МКД

 

Услови за пријавување:

Кандидатите за позициите од овој повик, треба да ги исполнуваат минимум следните услови:

 • ВСС во бизнис-економија или технички науки 240 ЕКТС
 • Минимум 7 години работно искуство од релевантната област
 • Мотивационо писмо до 1000 збора

 

Напомена: Предност за позиците ќе имаат кандидатите вработени во ЕЛС од полошкиот плански регион и ЦРППР.

Магистерските тези ќе се дефинират во соработка со iCare и ЦРППР.

 

Пријавувањето е електронски на следните емајл адреси: info@rdcpolog.mk, manager@rdcpolog.mk

Огласот е објавен и на веб страната на ЦРППР: www.rdcpolog.mk

 

Краен рок за пријавување е 19.09.2022

 

Информација

Ве информираме дека нашиот Бизнис Центар при Центарот за развој на Полошки плански регион обезбедува БЕСПЛАТНА МЕНТОРСКА ПОДДРШКА за сите заинтересирани трговски друштва, во процесот на изработка на Вашата предлог апликација.

Остварувањето на правото за бесплатна менторска поддршка се добива по принципот – “прв пријавен, прв услужен”. За да ја искористите оваа извонредна можност, потребно е само да пополните апликациската форма, до која може да пристапите со едноставно кликање на следниот линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEybr3f7DX0Y55lF-Og6HDS-WWWmUERkXd3T6Waoe21QV21A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

На повикот сите заинтересирани може да аплицираат најдоцна до 8-ми август 2022 година, до 14.00 часот, а целата проектна документација и начинот на аплицирање се целосно достапни на веб страницата

https://fitr.mk/startapuvaj4/

V- Сотанок на Советот за развој на Полошки плански регион

V- Сотанок на Советот за развој на Полошки плански регион

На 30.06.2022 година во просториите на општина Боговиње со почеток во 15:00 часот се одржа петата седница на Советот за развој на Полошки плански регион, на која главната точка на дневниот ред беше: Дискусија за втората фаза од проектот Регионален план за управување со цврст отпад во Полошкиот плански регион.

На состанокот учествуваше и Министерот за животна средина и просторно планирање г.Насер Нуредини кој спомна дека во октоври се предвидува да се набават камиони и контејнери за општините на ППР и механизација за потребите на регионалната депонија Русино, средства обезбедени преку ЕБОР исто така во рамки на втората фаза се предвидува и чистењето на дивите депони во ППР.

Како една од поважните задачи на општините останува да ди надгрдрадат и надополнат информациите со дивите депонии во нивните територии со што ќе се надогради физибилити студијата кај што се мапирани дивите депони во 2019 година.