FORUMET RAJONALE TË BASHKËSIVE

FORUMET RAJONALE TË BASHKËSIVE

Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut në korniza të projektit: “Zhvillim i qëndrueshëm dhe inkluziv i barabartë rajonal” – faza e II-të, të cilin e realizojnë  Ministrisa e vetëqeverisjes lokale dhe Agjencia Zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim (SDC) dhe Byroja për zhvillim të barabartë rajonal në bashkëpunim me Qendrën për zhvillim të rajonit planor të Pollogut, fillon me realizimin e ciklit të ri të forumeve rajonale 2023.

Për këtë qëllim kemi nderin dhe kënaqësinë e veçantë të merrni pjesë në sesionet e forumeve.

Sesioni i parë i forumit do të mbahet me 10.11.2023 (e premte) me fillim në ora 13:00 në hapësirat e Universitetit të Europës Juglindore në Tetovë (814.01)

Seanca e VII e Këshillit për zhvillim të rajonit planor të Pollogut

Seanca e VII e Këshillit për zhvillim të rajonit planor të Pollogut

 

Me 15.12.2022 në sallën e mbledhjeve në UEJL u mbajt seanca e shtatë e Këshillit për zhvillim të rajonit planor të Pollogut.

Në këtë seancë u diskutua për shumë çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me zhvillimin e rajonit planor të Pollogut, ku si pikë e rendit të ditës ishte edhe zgjedhja e Drejtorit të ri të Qendrës për zhvillim të rajonit Planor të Pollogut për periudhën Janar 2023 – Janar 2027, ku me votim nga të gjithë kryetarët e komunave u zgjodh drejtori i deritanishëm Fatmir Saiti.

Poashtu në këtë mbledhje u vendos që kryetar i Këshillit për zhvillim të rajonit planor të Pollogut për vitin e dytë të zgjidhet kryetari i Komunës së Gostivarit, Arben Taravari.

Në këtë seancë poashtu u bë edhe miratimi i projektit për skemën e granteve i cili ishte prioretizuar në forumin e dytë rajonal nga ana e pjesëmarrësve në forum.

SESIONI I DYTË I FORUMIT PËR REALIZIMIN  E PROJEKTEVE NË RAJONIN PLANOR TË POLLOGUT PËR VITIN 2023

SESIONI I DYTË I FORUMIT PËR REALIZIMIN  E PROJEKTEVE NË RAJONIN PLANOR TË POLLOGUT PËR VITIN 2023

Më datë 13.12.2022 (e Martë) me fillim nga ora 11:00 në ambientet e “Restoran Elektra Garden” në f.Bërvenicë u mbajt sesioni i dytë (rradhazi) i programit “Forumet Rajonale në Komunitet”– Faza II, e cila organizohet në kuadër të projektit “Zhvillimi i qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës i barabartë rajonal”, i cili mbështetet nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale e RMV dhe Agjencia Zvicërane për zhvillim dhe bashkëpunim SDC.

Në këtë sesion të forumit u prezantuan 5 (pesë) koncept zgjidhje për projekt propozime për skemën e granteve dhe prezantimi i 5 (pesë) koncept zgjidhjeve nga lista e projekt propozimeve për Programën për zhvillim të barabartë rajonal të BZHR/MPL për vitin 2023.

Në sesionin e dytë të forumit u shpjeguan kriteret për përzgjedhjen e projekteve si dhe mënyra e votimit nga Skema e grantit. Pas prezantimit të projekteve është bërë përzgjedhja, përkatësisht rangimi i zgjidhjeve konceptuale nga skema e granteve.

Forumi rajonal në komunitet është një program që synon përfshirjen e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes dhe rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së komunave dhe rajonit.

SESIONI I PARË I FORUMIT PËR REALIZIMIN  E PROJEKTEVE NË RAJONIN PLANOR TË POLLOGUT

SESIONI I PARË I FORUMIT PËR REALIZIMIN  E PROJEKTEVE NË RAJONIN PLANOR POLLOGUT

Me realizimin e sesionit të parë të forumit me 16.11.2022 filloi edhe procesi i Forumeve rajonale në bashkësi në rajonin planor të Pollogut, në të cilin morrën pjesë rreth 50 përfaqësues nga nëntë komunat e rajonit planor të Pollogut, organizatat joqeveritare, përfaqësues të sektorit të biznesit, këshilltarëve të këshillave komunal të cilët diskutuan në mënyrë aktive, si dhe propozuan zgjidhje për tejkalimin e problemeve me qëllim të përmirësimit të kushteve të jetesës së të gjithë banorëve në rajon, gjë që është e një rëndësie të veçantë për zbatimin me sukses të procesit të forumit rajonal.   Procesi mbështetet dhe financohet nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale dhe Agjencia Zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim SDC, përmes projektit “Zhvillimi i qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës i barabartë rajonal – faza 2”

Sesioni i parë i forumit u nda në dy pjesë, u propozuan projekt-idetë dhe zgjidhjet në dy programe, edhe atë:

  • Programi për projekte përmes skemës së Granteve MPL/SDC dhe
  • Programi për zhvillim të barabartë rajonal për vitin 2023

 

Në pjesën e parë të Programit për skemën e granteve për rajonin planor të Pollogut, parashihet të ndahen mjete rreth 20 milionë denarë. Për këtë qëllim, pjesëmarrësit e forumit patën mundësinë të identifikojnë dhe përcaktojnë çështjet prioritare rajonale për secilën nga fushat prioritare të identifikuara më parë.

Në pjesën e dytë të ditës, pjesëmarrësit propozuan, projekt-ide dhe probleme për Programin për zhvillim të barabartë rajonal për vitin 2023, ku janë në dispozicion rreth 55 milionë denarë për realizimin e projekteve me rëndësi rajonale.

Në periudhën në vijim, bazuar në sfidat e identifikuara nga sesioni i parë i forumit, do të zhvillohen zgjidhje konceptuale për të dy Programet të cilat më tej do t’i prezantohen Këshillit për zhvillim të rajonit planor të Pollogut dhe pjesëmarrësve të pranishëm në sesionin e dytë të forumit, e cila është planifikuar të mbahet në fund të nëntorit dhe fillim të dhjetorit 2022.