NEWS

29 January 2021 By rdcpolog in RDC Polog, Uncategorized @mk

Test

Read more +23 January 2021 By rdcpolog in Headline, RDC Polog, RDC Polog, RDC Polog, Uncategorized @mk

Стакленик и метеоролошка станица во Полошкиот регион за подобрување на земјоделското производство

Read more +24 December 2020 By rdcpolog in RDC Polog

Јавен Оглас

Read more +29 May 2020 By rdcpolog in RDC Polog

Invitation for submission of tenders ref.no 0507-147/2 (extended deadline to 04.06.2020 at 12:00h)

Read more +13 March 2020 By rdcpolog in Headline, RDC Polog

Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на проектот “Зајакнување на алтернативниот туризам во руралните подрачја на Полог”

Read more +13 March 2020 By rdcpolog in Headline, RDC Polog

Shpallje për konsulenca publike të dokumenteve për ruajtje të mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale në kuadër të projektit “Përforcimi i turizmit alternativ në zonat rurale të Pollogut”

Read more +13 March 2020 By rdcpolog in Headline, RDC Polog

Announcement of Public Consultation on Safeguards Documents within the project “Fostering Alternative Tourism in Rural Areas of Polog”

Read more +24 December 2019 By rdcpolog in Municipalities

Komuna e Gostivarit fitoi një eskavator.

Read more +24 December 2019 By rdcpolog in Municipalities

Komuna e Bogovinës fitoi një maqinë për pastrimin e rrugëve.

Read more +24 December 2019 By rdcpolog in RDC Polog

Известување

Read more +24 December 2019 By rdcpolog in RDC Polog

Lajmërim

Read more +19 November 2019 By rdcpolog in RDC Polog

Solid Waste Management in Polog Region

Read more +19 November 2019 By rdcpolog in RDC Polog

Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në rajonin e Pollogut

Read more +19 November 2019 By rdcpolog in RDC Polog

Shpallje për debat publik për Propozim raportin për vlerësim strategjik

Read more +19 November 2019 By rdcpolog in Uncategorized @mk

Известување за јавни раправии по Нацрт извештајот за стратегиска оцена

Read more +19 November 2019 By rdcpolog in Uncategorized @mk

Управување со цврст отпад во Полошкиот регион – Нацрт извештај за стратегиска оценка на животната средина

Read more +03 September 2019 By rdcpolog in Municipalities, RDC Polog

Регионален план за управување на отпад

Read more +03 September 2019 By rdcpolog in Municipalities, RDC Polog

Plani rejonal për menaxhim me mbetjet pë rajonin e Pollogut

Read more +03 September 2019 By rdcpolog in Municipalities, RDC Polog

Regional Waste Management Plan

Read more +13 March 2019 By rdcpolog in RDC Polog

Членовите на мрежата СТЕП од регионите Полог и Елбасан ја организираа првата заедничка работилница за креирање заеднички туристички пакети

Read more +13 March 2019 By rdcpolog in RDC Polog

Anëtarët e rrjetit STEP nga rajoni i Pollogut dhe Elbasanit e organizuan punëtorinë e parë për krijimin e pakove të përbashkëta turistike

Read more +13 March 2019 By rdcpolog in RDC Polog

The members of the STEP network from the regions Polog and Elbasan organized the first joint workshop for creating joint tourist packages

Read more +13 March 2019 By rdcpolog in Municipalities, RDC Polog

РЕГИОНАЛНИ ФОРУМИ ВО ЗАЕДНИЦАТА

Read more +13 March 2019 By rdcpolog in Municipalities, RDC Polog

FORUMET RAJONALE NË BASHKËSI

Read more +13 March 2019 By rdcpolog in Municipalities, RDC Polog

REGIONAL FORUMS IN THE COMMUNITY

Read more +12 March 2019 By rdcpolog in Municipalities, RDC Polog

Tetovë | Takimi me ambasadorin gjerman Thomas Norbert Gerberich

Read more +12 March 2019 By rdcpolog in Municipalities, RDC Polog

Тетово | Средба со германскиот амбасадор Томас Норберт Герберих

Read more +12 March 2019 By rdcpolog in Headline

FORUMET RAJONALE NË KOMUNITET

Read more +12 March 2019 By rdcpolog in Headline

РЕГИОНАЛНИ ФОРУМИ ВО ЗАЕДНИЦАТА

Read more +12 March 2019 By rdcpolog in RDC Polog

VII Session of the Council for Development of the Polog Planning Region

Read more +12 March 2019 By rdcpolog in RDC Polog

VII Session of the Council for Development of the Polog Planning Region

Read more +12 March 2019 By rdcpolog in RDC Polog

VI Session of the Council for Development of the Polog Planning Region

Read more +12 March 2019 By rdcpolog in RDC Polog

VI Session of the Council for Development of the Polog Planning Region

Read more +12 March 2019 By rdcpolog in RDC Polog

FTESË

Read more +12 March 2019 By rdcpolog in RDC Polog

ПОКАНА

Read more +21 February 2019 By rdcpolog in Headline

REGIONAL FORUMS IN THE COMMUNITY

Read more +21 February 2019 By rdcpolog in RDC Polog

New road leading to the Rusino

Read more +15 February 2019 By rdcpolog in RDC Polog

INVITATION

Read more +25 January 2019 By rdcpolog in RDC Polog

Informative event of the Business Centre of the Polog Planning Region

Read more +26 December 2018 By rdcpolog in RDC Polog

VII Session of the Council for Development of the Polog Planning Region

Read more +26 December 2018 By rdcpolog in RDC Polog

VI Session of the Council for Development of the Polog Planning Region

Read more +24 December 2018 By rdcpolog in Municipalities, RDC Polog

Presentation of the work report of 2018 and proposal of the 2019 budget

Read more +24 December 2018 By rdcpolog in Municipalities, RDC Polog

Tetovo | Meeting the German ambassador Thomas Norbert Gerberich

Read more +09 November 2018 By rdcpolog in RDC Polog

Second informative event of the Business Center of Polog planning region

Read more +29 November 2016 By rdcpolog in RDC Polog

First informative event of the Business Center of Polog planning region

Read more +29 November 2016 By rdcpolog in RDC Polog

Informative event of the Business Centre of the Polog Planning Region

Read more +29 November 2016 By rdcpolog in RDC Polog

Third informative event of the Business Center of Polog planning region

TOP