FORGOT YOUR DETAILS?

MJEDISI

Mjedisi

Ambienti i pastër dhe mbrojtja e burimeve natyrore janë një parakusht i rëndësishëm për zhvillimin e rajonit planor të Pellagonisë. Ambienti i pastër ndikon në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe shëndetit të popullatës, kështu që komunat e këtij rajoni duhet t'i drejtojnë aktivitetet e tyre drejt mbrojtjes dhe përmirësimit të mjedisit.

Përdorimi i arsyeshëm i burimeve dhe mirëmbajtja e thesareve kombëtare si Parqet Kombëtare Galicica dhe Pelister, rezervati Biosferë Parku Ndërkombëtar i Prespës, liqeni i Prespës, lumenjtë Crna dhe Dragor, peizazhet e bukura të Malit Baba, Malet Ilina, qyteti e Krushevës, Golem Grad janë segmenti kryesor për zhvillimin e një mjedisi të shëndetshëm.

Rajoni i Pellagonisë ka tre impiantet e trajtimit në Resnjë, Krivogastani dhe Mogila, dhe është në zhvillim ndërtimi i një impianti për trajtimin e ujit në Prilep. Mbulimi i popullsisë me impiantet e trajtimit të ujërave të zeza është 5.4%, që është shumë më poshtë mesatares kombëtare prej 12.5%. Mbulimi i popullsisë me rrjetin e kanalizimit në zonat urbane varion nga 75% në 100% në qytetin e Krushevës, ndërsa në zonat rurale duke filluar nga 0% deri në 80% 17, ku në shumicën e rasteve serbet septike përdoren si zgjidhje e ujërave të zeza. Problemi i ujërave të zeza përveç ndotjes së tokës ndikon gjithashtu në ndotjen e ujërave nëntokësore, gjë që kontribuon në kontaminimin e prodhimeve nga prodhimi bujqësor, meqenëse ujërat e zeza nga gropat septike vonohen në tokë të thatë dhe në përrenj.

Të dhënat janë nxjerrë nga "Raporti Final Vlerësues për Zbatimin e Programit për Zhvillimin e Rajonit të Planifikimit të Pellagonisë 2009-2013" i përgatitur nga Projekti GIZ - Zhvillimi Ekonomik Rajonal si pjesë e mbështetjes institucionale Ministria e Vetëqeverisjes Lokale

TOP