Skip to content

Јавен Оглас

ДАТУМ

декември 24, 2020

Категории

Врз основ на Член 25 од Законот за рамномерен регионален развој (Сл.Весник на РСМ бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), Член 6, став 1 и 2, Член 7 став 1, 3, Член 10 став 1, 2 и 3, Член 11 став 1 и 2, од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности (Сл. Весник на РСМ, број 47/06, 86/08, 51/2011, 28/14 и 153/15), и врз основ на Одлуката на Советот за развој на полошкиот плански регион бр.0801-355/6 од 01.12.2020 за изработка на физибилити студија за склучување на договор за Јавно Приватно Партнерство (понатаму ЈПП) за управување со Паметни Туристички Инфо и Промо Центри (понатаму ПИП-Ц или ПИПЦ) полошкиот регион, Центарот за развој на полошкиот плански регион (понатаму ЦРППР), објавува:

Јавен Оглас

“Паметни Инфо и Промо Центри ” е проект од стратешка важност за развој на туризмот во Полошкиот регион, а кој стреми промовирање на туристичките потенцијали и релевантно информирање на туристите. Важноста на овој проект е од аспект на економскиот развој. Имајќи го предвид се поголемиот удел и брзиот раст (3,9% раст 2018) на туристичката индустријата , како во глобалниот БДП (10.4%, 2018) така и во БДП-то на нашата земја, Полошкиот регион креираше стратешки документи и проекти за искористување на туристичкиот потенцијал кој го поседува. На тој начин, активностите од овој проект се дел од стратешките програми и активности, кои треба да придонесат за развој на оваа индустрија а со тоа и во економскиот развој. Преку понуда на правилно, навремено, релевантно информирање на повеќе канали (онлајн и офлајн) се поставува рамка за привлекување на нови и задржување на постоечки посетители. Понатаму, со промоција на туристички производи, не само што се привлекуваат посетители, туку и се охрабруваат потенцијални претприемачи да се вклучат во пазарот на труд со сопствени бизниси. Сметаме дека бројот на инвестиции, преку стартап иницијативи ќе се зголеми околу 6% од вкупната туристичка понуда, додека вработувањата во регионот со 1-2% во првите 18 месеци. Согласно сето ова, се очекува зголемување на пристигнуваѓањата на туристи да се зголеми од 7 до 12%

Со проектот “Паметни Инфо и Промо Центри /ПИП-Ц” (Smart Tourist Info and Promo Offices) поставении се три (3) ПИП-Центри во Полошкиот регион, односно на териториите на општина Тетово, Гостивар и Маврово и Ростуша, а преку ЕУ ИПА Проектот ФРЕТ СТИК, поставен е еден (1) Паметен Инфо Центар во Тетово (вкупно четири во полошкиот регион). ПИП-Центрите се функсионално поврзани во единствена платфома (Smart Tourism Info platform) која ги опслужува ПИП-Центрите, истовремено собираќи и преработувајќи податоци од опслужените посетители. Од друга страна, секој ПИП-Центар промовира производи својствени на микро-локалитетот во кој е стациониран. Како такви, ПИПЦентрите преставуваат целини со следните карактеристики:

– Физички објекти -железна кострукција/контејнер- со површина од 15 до 30 м2 (7-15м2 за информирање и 7-15 м2 за промоција, респективно) 

-Ентитет поврзан на СТИЦ платформа која се користи за опслужување со релевантни информации, преку: непосреден човечки контакт, автоматизирани киосци на допир, онлајн канали на комуникација

– Ентитет кој ја храни СТИЦ платформата со податоци генерирани од самото опслужување

– Ентитет кој промовира релевантни туристички производи од регионот, општината и самиот микро/локалитет. Секој ПИП-Центар е предвидено да функсионира со вработени за обучени вработени за информирање и промоција. Работното време е дефинирано од општината, а кое се одредува согласно географската позиција и сезоната.

Мисија на ПИП Центар е охрабрување на подобрена услуга, посакувајќи добредојде не само на туристот, туку и на неговите барања а истовремено поврзувајќи ги со аутентичноста на туристичките производи.

Визија на ПИП Центар е:

– овозможување на квалитени, навремени ажурирани информаци, поврзани со сместувањето, угостителството, настаните и други релевантни информации за туристите

– Контиунирано ажурирање на базата на податоци со информации од важност за туристите

– Поддршка на маркетинг и промо иницијативи

– Продолжување на престојот на посетителите

– Помагање со информации во креирање на иновативни и атркативни туристички пакети и производи

– Промоција на локални произвиди и ракотворби

Финансискта одржливост на резултатите ќе се обезбедува преку јавните буџети на ЕЛС и ЦРППР, или преку јавни приватни партнерства на ПИП Центрите, обезбедено со продажни активности.

За ПИП Центарот кој ќе се управува јавно, вработувањата, обуките, тековното работење на ПИП Центрите, како и другите активности ќе бидат обврска на општните, согласно законските прописи. Доколку, се склучува договор за  ЈПП, правата и обврските за управување ќе се дефинираат согласно заклучоците на Физибилити Студија произлезена од оваа иницијатива на ЦРППР. Обврските и правата ќе се верифицираат преку Одлука на  Совет за развој на полошки плански регион. Дигиталните Системи предвидени за вмрежување на ПИП Центрите се обврска на ЦРППР.

Софтверските решенија ќе се оддржуват од поединечните договори со партнерите, односно општините и/или приватниот партнер. 

Цел на овој документ, е Центарот за развој на Полошки плански регион (понатаму ЦРППР) да изработи Физибилити Студија за основање на јавно приватно партнерство за Паметните Туристички Инфо- Промо Центри, поставени како времени објекти во три (3) општини на регионот, односно:

– две ПИП Центри во општина Тетово  (еден во Жена Парк, еден на Попова Шапка)

– еден ПИП Центар во општина Маврово и Ростуша (кај локалитетот Кораб Трница) 

– еден ПИП Центар во општина Гостивар (најавен за јавно управување)

Физибилити Студијата ќе претставува основ за ЦРППР да заснова правно-финансиски договори за оддржливи форми на управување и фунскионирање на сите ПИП Центри во полошкиот регион.

Опис на работни задачи

Понудувачот/ Понудувачите, ќе достават предлог за изработка на  Физибилити Студија за склучување на договори за јавно партнерство (ЦРППР), односно јавно-приватно партнерство помеѓу ЦРППР и приватен партнер, за работата на ПИП Центрите: две (2) во о. Тетово,  еден (1) во о.Гостивар, еден (1) во о. Маврово-Ростуша.

Изработената физибилити студија ќе биде во согласност со специфичните потреби на локалниот контекст, локалните одлуки и решенија и позитивната нацонална законска регулатива .

Задачи и одговорности

Под директна супервизија и во соработка со одговорниот тим за Физибилити Студија (за ПИП Центрите) од редот на вработените во ЦРППР и општините од регионот, ангажираната страна ќе биде одговорна за следното:

 • Подготовка на ситуациона анализа;
 • Подготовка на финансиско-економска оправданост;
 • Подготовка на оцена за влијание врз животната средина
 • Подготовка на документација и наоди, согласно законските прописи за изработка на физибилити студија

Финансирање за изработка на физибилити студијата:

Средствата,  односно трудот на правниот субјект, односно трудот на физичките лица кои ќе го изработат овој документ (понатаму изработувачи) е предмет на донација. Во неможност да се обезбедат финансиски средства за изработка на овој документ, а кој се појавува како нужност од висок приоритет, ЦРППР одлучи за изработката на овој документ да побара помош од субјекти и лица, спремни да го сторат тоа преку своите програми за општествена одговорност, и/или други програми, и/или други цели на организациите, односно физичките лица. Изборот на изработувачи на Физибилити Студијата за ПИП Центри, ќе се врши преку пат на јавен оглас.

Временска рамка за реализација на активностите:

Понудувачот  ќе достави предлот методологија со временска рамка за изработка на физибилити студијата, а која нема да биде повеќе од 45 календаарски дена.

Очекувани продукти:

Главните очекувани продукти и резултати од овој ангажман се:

 Физибилити Студија за ПИП Центри во полошкиот плански регион, согласно националната регулатива за воспоставување на јавни и/или јавно-приватни партнерства.

Услови за обезбедување на услугите:

Комуникација:

Во текот на реализација на ангажманот, ангажираната страна ќе гарантира редовна и непречена комуникација и размена на информации со одговорното лице од ЦРППР, како и сите други релевантни локални чинители.

Доставување на извештаи: 

 • Драфт студија и акциони планови
 • Финален извештај

Дел I

За времен ангажман на следните позиции:

1. Еден (1) Експерт од областа на Јавното Приватно Партнерство

2. Еден (1) Експерт од областа на туризам и/ или туристичката промоција

Ангажманот на горенаведените позиции е со цел да се обезбеди стручнo советување, експертиза и помош на работната група на ЦРППР, при спроведување на физибилити студија  за склучување на договор за ЈПП за управување со Паметни Туристички Инфо Центри во полошкиот регион.

Работните задачи кои треба да ги исполнат експертите се следни, за секоја област засебно:

– Конципирање на областите според работните задачи, согласно на потребните експертизи

– Давање насоки, помош при подкотовка и надзор на задачите произлезени од горенаведената рамка.

– Пренесување на работното искуство (know-how) на членовите на работните групи преку совети и кратки обуки.

Работните квалификации кои треба да ги поседуваат експертите, се следни:

1. Екеперт од областа на Јавното Приватно Партнерство

–           VII / 1 степен (240 EKTС)  – Правен Факултет

-Препорачливо – Магистар по корпоративно финансово право – со посебен акцент Јавно приватно партнерство  

-Работно искуство од најмалку 4 години во областа на анализа на Законите и подзаконските акти, анализа на правните процедури поврзани со процесот на децентрализација, активно учество во креирање на подлога за проекти за ЈПП. 

-Познавање на позитивните законски прописи, подзаконските акти и Владините регулативи релевантни за ЈПП,- (препорачливо работно искуство во централна државна институција) 

– Искуство со менаџирање и реализација на проекти, – (препорачливо соработка во имплементирање на проекти со меѓународни организации во СР Македонија)

-Познавање на Законите и подзаконските акти поврзани со процесот на децентрализација на власта, искуство во реализација на процесот на децентрализација, анализа на ефктите на Законите и другите подзаконски акти за локалната власт како и ефектот за локален економски развој  –           

– Поседување на искуство за методологија за изработка на физибилити студија

-Одлични аналитички, комуникациски и организациски вештини.

2. Екеперт од областа на туризмот и/ или туристичката промоција

–           VII / 1 степен (240 EKTС)  – факултет од областа на општествените насоки и стручна наградба со сертифицирани обуки од областа на туризмот – предност имаат обуки и методологии  во рамките на реномирани меѓународни и странски институции

–           Работно искуство од 4 години во областа на медиумска промоција (телевизиски медиуми), маркетинг, менаџмент или комерција  и продажба на дестинации

–           Портфолио со минимум 2 авторски дела, проекти, предавања или достигнувања и признанија  во областа на афирмацијата на националните вредности (природно и културно наследство) и туризмот.

– Познавање на иновативни  и прогресивни модели на маркетинг и менаџмент на дестинации

– Познавање на туристичката слика, преку теренска работа

–           Познавање на рамките, практиките и концептите, релевантни за ЈПП во областите на промоцијата и менаџирањето на туристичките дестинации (пожелно релевантен или интернационален сертификат),

–           Работни ангажмани во консултантски услуги

–           Одлични аналитички, комуникациски и фасилитаторски вештини.

Потребни документи за аплицирање:

За донацијата:

 • Изјава од правно/физичко лице за предлог донација (зависно од начинот на донирање)
 • Договор или Пред-договор на правно лице со квалификуваните експерти (зависно од начинот на донирање)  

За експертите:

 • Биографија (CV);
 • Копии од документите кои го потврдуваат стекнатото работно искуство
 • Референци

Пликот, односно пликовите –во зависност од начинот на аплицирање- да бидат затворени и со назанака НЕ ОТВАРАЈ” и да има видлив напис ЗА ПИПЦ ЈПП КОНКУРС”

Дел II

Во недостиг на наменски финансиски средства, а со намера на поттикнување општествена одговорност, Советот за развој на Полошки плански регион ја донесе Одлуката бр.—— на 01.12.2020 за прибирање донаторски услуги и/или финансиски средства за извршување на рабоните задачи предвидени во Дел I, во овој јавен оглас.

 • Доколку фирмата/физичкото лице донатор пријавува желба да донира финансиски средства, истото може да го стори на следната ж-ска на ЦРППР: 880006115878915 ,приходна шифра: 000000,програма:00 со назнака  “За ЈПП за ПИПЦ”.
 • Доколку фирмата/физичкото лице донатор пријавува желба да донира услуги согласно критериумите од Дел I на овој јавен оглас, истото треба да го стори преку достава на предлог- договори со експерти согласно стручните критериуми од Дел I од овој јавен оглас.

Краен рок за аплицирање:

Рокот за доставување на пријавите изнесува (5) дена, сметано од од денот на објавувањето на огласот (сметајќи го денот на објавувањето). Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Споделeте:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram