FORGOT YOUR DETAILS?

ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Во Пелагонискиот плански регион се наоѓаат 17,7% од вкупно 650.000 хектари [1]обработливо земјоделско земјиште во Република Македонија

Земјоделството е еден од приоритетните сектори во Пелагонискиот регион. Тоа учествува со 4% од вкупното производство во регионот и 5% во вкупното вработување во регионот. Одличната земјоделска структура и климатски услови се главни фактори кои придонесуваат за успешниот развој на земјоделството во регионот. Во табела број 59 претставена е застапеноста на земјоделски површини по категории. Од Табелата бр. 59 може да се забележи дека најзастапени се обработливите површини (53%) и пасиштата (47%).

Категорија на земјоделска површина во Пелагониски плански регион изразена во хектари

Година

2010

2011

2012

2013

1.Обработлива повр.

/

112.078

111.987

115.191

1.1 Ораници и бавчи

46.182

92.839

92.712

95.858

1.2 Овоштарници

2.762

3.821

3.862

3.865

1.3 Лозја

744

942

931

980

1.4 Ливади

6.897

14.476

14.482

10.149

2.Пасишта

159.454

150.416

150.404

Вкупна земјоделска површина

56.585

383.610

374.390

376.447

 

Извор: Државен завод за статистика на Р. Македонија, „Регионите во Република Македонија, 2014“

Во Пелагонискиот регион се наоѓаат 14,54% од вкупниот број на земјоделски стопанства во Република Македонија (Табела бр. 60). При тоа, во овој регион се користи 97% од вкупното земјоделско земјиште, што е за 5% повеќе од  искористеноста на национално ниво.

Во Пелагонискиот регион, земјоделството е економска активност на целото семејство. Најчесто како носител на индивидуално земјоделско стопанство се јавуваат мажи (90% од случаите, исто како и на национално ниво) со просечна старост од 57 години,  додека пак  на домаќинствата ангажирани на индивидуалните земјоделски стопанства се 64% жени со просечна возраст од 45 години и 36% мажи со просечна возраст од 33 години (табела бр. 61). Значајно е да се спомене дека 30% од членовите на домаќинствата ангажирани во индивидуалните земјоделски стопанства се помлади од 35 години, за разлика од 25% на национално ниво. Ова покажува тренд на вклучување на младите во земјоделски активности.

Одличната географска положба, расположливоста со квалитетна обработлива земја, одличните климатски услови и долгата земјоделска традиција се есенцијалните фактори кои придонесуваат за успешниот развој на земјоделството во Пелагонискиот регион. Едновремено, присутно е користење на застарена механизација и технологија кое отвара можности и потреби за дефинирање на програми за поддршка при модернизација на механизацијата и имплементирање на иновациите во производството проследено со производство на здрави производи.

Иницијалните трендови за вклучувањето на младата популација во земјоделието повлекуваат потреба за заживување на руралните средини и обезбедување на адекватен квалитет на живот во селата. Подобрување на целокупната комунална и патна инфраструктура во регионот истовремено влијаат на сите аспекти на животот. Промените во пазарите и побарувачката, како и јакнењето на свесноста за критичноста на вредносните синџири повлекуваат потреба за развој на нови земјоделски култури и можност за враќање на некои земјоделски култури кои се суровинска база.

TOP