Полошкиот плански регион има 170.310 ха земјоделско земјиште од кои 41.876 ха е обработливо земјиште и 128.433 ha се пасишта. Од вкупната обработлива површина 30.565 ha се обработливо земјиште и градини, 10.244 ha тревници, 1.023 ha овоштарници и само 44 ha се лозови насади. Најголем дел од земјоделското подрачје или дури 75 проценти во Полошкиот плански регион се пасишта; останатите 25 проценти се обработливо земјиште. Регионот не дозволува интензивен развој на земјоделското производство, но е познат по производи како тетовско јаболко, тетовско гравче и сирење, со што се отвораат изгледите за негување и промовирање на производи кои ќе го зголемат извозот.

Трговија на големо и мало, како и поправка на моторни возила и мотоцикли, се сектори на активност кои се најзастапени во Полошкиот плански регион, со вкупно регистрирани 1.611 деловни субјекти и 22 проценти учество во вкупната економија. Вториот сектор е преработувачката индустрија со вкупно 905 регистрирани деловни субјекти и 12,4 проценти економско учество, а градежниот сектор со 651 деловни субјекти и 8,9 проценти учество. Со оваа информација се избираат најважните економски сектори, како што се производство на градежни материјали, преработка и производство на готови производи од дрво, преработка на храна, обработка на пластика, преработка на алуминиум и производство на текстилни производи.

Општи карактеристики

Полошкиот плански регион се наоѓа во северозападниот дел на Македонија, со површина од 2.416 км2. Таа ја опфаќа Полошката долина, Мавровското Плато, планинскиот венец Бистра и долината на реката Радика. На државно ниво, Полошкиот регион е еден од осумте региони, кој го сочинуваат следните девет општини: Тетово, Гостивар, Маврово и Ростуше, Желино, Теарце, Боговиње, Врапчиште, Јегуновце и Брвеница. На оваа територија има 184 населени места во кои живеат 304 125 жители. Од 304.125 граѓани 18,4% се Македонци, 73,2% Албанци, 5,7% Турци, 1,6% Роми, 0,01% Власи, 0,32% Срби, Бошњаци 0.08% и 0.66% се други националности. Регионот има големо природно и вештачко богатство. Полошкиот плански регион е богат со минерални суровини кои се наоѓаат низ нејзината територија. Од големо економско значење се рудските депозити на сивиот мермер во Гостивар и доломитите во Јегуновце и Чајле. Други руди и минерали присутни во регионот се: манган, молибден, бакар, арсен, олово, хром и мермер.

Полошкиот плански регион е туристички бисер кој изобилува со природни убавини, историски и културни споменици. Туризмот како индустрија не е доволно развиен во Полошкиот плански регион, но има многу неискористен потенцијал кој претставува можност за инвестиции и со нејзина експлоатација да го направи регионот една од најголемите туристички дестинации во земјата и во Европа. Веќе постоечките ски центри "Маврово" и "Попова Шапка" нудат можност за надградба на развојот на скијачкиот туризам и можност за промоција и посета на други природни убавини што ги поседува овој регион.

TOP