FORGOT YOUR DETAILS?

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Потребни се активности за стимулирање на отворањето на нови бизниси во овие општини, подобрување на капацитетите за човечки ресурси и нивно усогласување со потребите на пазарот на трудот. Регионот, меѓу другото, е најголемиот производител на јаболка, тутун и млеко.

Економскиот сектор во Пелагонискиот регион има значајни предности кои во исто време претставуваат можност за дополнителен економски развој. Регионот има добра географска локација, блискост со земја-членка на Европската унија и две земји-членки на НАТО. Регионот има релативно добра патна инфраструктура и поврзување во регионот. За развојот на економијата, одличната можност е отворањето на граничниот премин Маркова нога со Република Грција и изградбата на автопатот Прилеп - Велес. Подобрување на добрососедските односи со Република Македонија. Грција и повторно отворање на железничката пруга Велес - Битола - Флорина - Солун ќе има огромно влијание врз развојот на економијата и на протокот на луѓе, стоки и капитал.

На територијата на регионот постојат значителни природни ресурси (минерални суровини, минерали, вода, обработливо земјиште) кои се недоволно искористени.

Пелагонискиот регион има добри климатски услови за развој на земјоделството, а особено за одгледување на индустриски култури. Во регионот се произведува мал број производи со повисока додадена вредност, недостигаат преработувачки капацитети за земјоделски производи, а засегнатите страни во синџирот на вредност во земјоделството се слабо поврзани. Зголемената побарувачка за храна во глобални рамки, постојаниот пораст на цените на храната, зголемениот интерес за ароматични и лековити билки и шумските плодови претставуваат можност за поинтензивен развој на земјоделството.

Рудните насади во Пелагонија и Мариово, кои денес се користат во трите блока на ТЕ Битола, мермер од Прилеп, минерални извори во близина на селото Меџитлија, Битола, претставуваат значајна можност за подинамичен развој на рударскиот и рударскиот сектор.

Обезбедувањето енергија од стабилни, сигурни, чисти и обновливи извори е огромен потенцијал поради поволните климатски услови во регионот за производство на енергија од вода, сонце, ветер и био маса.

Во Пелагонискиот плански регион има многу активни деловни субјекти, што претставува можност за развој на регионот, како и можност за намалување на невработеноста, бидејќи постојните претпријатија можат да создадат уште поголем број работни места. Во регионот постојат институции / организации кои го поддржуваат деловниот сектор, но немаат капацитет за подобра поддршка на деловниот сектор. Потребна е поддршка за подобрување на конкурентноста на постоечките претпријатија преку воспоставување на институционална рамка за деловна поддршка, поддршка на воведување нови технологии, поставување квалитетна советодавна и експертска помош за бизнис и поддршка на формирање кластери. Исто така, потребно е да се поддржи иновацијата и да се создаде сет на мерки за стимулирање на соработката меѓу економијата и високообразовните институции, бидејќи економската криза доведе до уште подрастичен пад на можностите за примена на науката во развојот на економијата и создавање на знаење базирана економија. Недостатокот на капитал за инвестирање и парични средства за финансирање развојни проекти на деловната заедница е слаба страна, а со цел да се надмине, неопходно е да се спроведат мерки за олеснување на пристапот до расположливите средства, како и промоција на различни форми на заедничко вложување со цел да се зголеми и општествената одговорност на деловниот сектор.

Постоењето на локални индустриски зони со воспоставена урбанистичка планска документација е важен предуслов и силна страна за зголемување на инвестициите. Од друга страна, постојните индустриски зони немаат целосна инфраструктура. Исто така, потребно е да се преземат активности за изградба на инфраструктура во индустриските зони, создавање мерки и придобивки за инвестирање, нивно унапредување на потенцијалните инвеститори со цел да се зголемат инвестициите во сите сектори, особено во преработувачката индустрија. Огромна можност за економски развој е вклучувањето на големата дијаспора во поттикнување на економскиот развој и воспоставување соработка со економски промотори. Значајна можност и компаративна предност на индустриските зони во регионот е повторното отворање на железничката пруга Велес - Битола - Флорина - Солун, со која овие индустриски зони ќе бидат поврзани со пристаништето Солун.

Промовирањето на активни мерки за вработување, преквалификација на кадри, промоција на програми за поттикнување на претприемништвото, самовработување и занаетчиство се можности кои треба да се искористат. Основаните високообразовни институции и истражувачки центри во регионот можат да помогнат да се отстрани овој ограничувачки фактор. Потенцијална закана е миграцијата, особено одливот на високообразована работна сила и намалениот пристап до финансии за приватниот сектор.

Во регионот постојат значителни разлики во постигнатото ниво на економски развој. Општините Долнени, Демир Хисар, Кривогаштани, Крушево, Могила, Новаци и Ресен не можат да генерираат ниво на развој, како што се урбаните центри Битола и Прилеп. Проблемот на диспаритетите во развојот е особено изразен во руралните општини каде што има низок квалитет на живот и недоволен претприемачки капацитет на жителите. Сериозна закана е тенденцијата да ги истераат овие граѓани насекаде во земјата и во странство, поради што е неопходно да се преземат мерки за намалување на миграционите процеси. AПотребни се активности за стимулирање на отворањето нови бизниси во овие општини, подобрување на капацитетите на човечките ресурси и нивно усогласување со потребите на пазарот на трудот.ctivities are needed to stimulate the opening of new businesses in these municipalities, to improve the capacities of human resources and to align them with the needs of the labor market.

TOP